หลักสูตรอบรม เดือนมกราคม 2566
หลักสูตร เดือนสิงหาคม
หลักสูตร เดือนกันยายน
หลักสูตร เดือนตุลาคม 2565

หลักสูตรอบรม เดือนมกราคม 2566

ลำดับ หลักสูตรอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม 2566
Professional Contact Center Public Training
วิทยากร สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราอบรม สำรองที่นั่ง

1

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล 
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)

สอนเทคนิคการสื่อสาร ปรับวิธีการพูด-ทัศนคติ การเจรจา จับประเด็น เพื่อสร้างความประทับใจ
- ทักษะวิธีการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการอย่างถูกต้อง โดยใช้ศิลปประยุกต์ Art & Feeling
- วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น
- มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
- อุปสรรคและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ
- ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
- วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยากให้เป็นความประทับใจ
- การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
- 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ประทับใจ
- วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
- วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
- เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
- การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการบริการ
- วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
- เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Thinking และสร้างความสัมพันธ์กับทีมงาน
- การใช้ Magic Words ด้วยทัศนคติและพลังคำพูดที่สร้างสรรค์..ที่ดีที่สุด
(ทั้งคำพูด และการเขียนตัวอักษรต่างๆ ผ่านทาง Social Media)

- ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Roleplay & Workshop
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Zoom
Application

วันพุธที่
11
มกราคม
2566

9.00-16.30 น

4,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training

ติดต่อ
ราคาพิเศษ


2

เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique)
พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย Service Mind ด้วยความเข้าใจปัญหาของลูกค้า
• พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อเรื่องร้องเรียน
• ระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียน
• เทคนิคและขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

• วิธีการการรับเรื่อง การครอบครองปัญหา และการติดต่อประสานงาน
• วิธี Wrap-up การดำเนินงาน การควบคุมเวลา
• เทคนิคการควบคุมอารมณ์ - การระบายอารมณ์
• ทักษะการบริการ..ที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ

• 40 วิธี...กับเทคนิคการแก้ไขปัญหา
• วิธีการจับประเด็น
• การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล (Case Study)
• การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจ - พอใจ และประทับใจ
• ข้อควรระวังในขณะรับเรื่องร้องเรียน
• การใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ

• ฝึกการใช้คำพูด เพื่อการประสานงานและจัดการรับเรื่องร้องเรียนอย่างได้ผล

Brainstorming & Coaching & Practice
Case Study

VDO Analysis
Roleplay & Workshop

(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Zoom
Application


วันพฤหัสที่
12
มกราคม
2566

9.00-16.30 น

4,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001


สนใจเรียน
Online
Virtual Training

ติดต่อ
ราคาพิเศษ

3

ภาวะผู้นำ และการเป็น Call Center Supervisor มืออาชีพ 
(Professional Call Center Supervisor & Leadership) 
บทบาทภาระหน้าที่ของ Call Center Supervisor ยุคใหม่
- เป้าหมายที่ท้าทายของ Call Center และทีมงาน
- ภาวะผู้นำและคุณสมบัติ..ในการดูแล Call Center
- KPI กับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน
- ความรับผิดชอบกับทักษะการควบคุมดูแล Agent  สมัยใหม่

การควบคุมดูแล Call Center และ Agent ให้บรรลุเป้าหมาย
- การจัดการ และวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
- การบริหารเวลา
- การสร้างและคัดเลือกทีมงาน Agent
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง
- การบริหารวินัย กับการสร้างความร่วมมือ
- วิธีการบริหารความเครียด และการสร้างบรรยากาศความสุขในที่ทำงาน

จิตวิทยาในการสื่อสารกับทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
- วิธีการสอนงาน, มอบหมายงาน และสั่งงาน
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center และการให้ Feedback
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง
- เทคนิคการสื่อสาร กับลูกน้องที่ขยัน กับลูกน้องที่ไม่เชื่อฟัง
- วิธีการขจัดความขัดแย้งของ Call Center
- เทคนิคการประสานงาน เพื่อให้ราบรื่น .... ฯลฯ
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center

ภาวะผู้นำกับกลยุทธ์การบริหารงาน Call Center สู่ความสำเร็จ
- Hardware Software People Process Facility
- การกระตุ้นผลการปฏิบัติงาน (Drive & Motivation Technique)
- การบริหารกฎ-ระเบียบ และบทลงโทษ
- Best Practice & Case Study
** Workshop
** Case Study & Practice

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Zoom
Application


วันอังคารที่
17 มกราคม
2565

9.00-16.30 น

7,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

 

4

เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
Effective Telesales on Inbound & Outbound Phone)

หลักสูตรการเพิ่มยอดขาย ที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายการขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล
รายละเอียดหลักสูตร :
1.    ความสำเร็จของพนักงานขาย (Telesales & Social Media)
2.    เหตุผลที่ลูกค้า ตัดสินใจซื้อสินค้า
3.    บทบาทของ Telesales
4.    เหตุผลที่ทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จตามเป้า
5.    เคล็ดลับนักขาย รางวัลยอดเยี่ยม "Thailand Call Center Agent Award สาขา Telesales"
6.    การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงาน ทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นยอดนักขาย
7.    กลยุทธ์และเทคนิคการขายทางโทรศัพท์..ให้ได้ยอด
8.    เทคนิคการสื่อสาร การพูด การใช้น้ำเสียง สำหรับงานขายและการบริการ ให้โดนใจอย่างมีประสิทธิผล
9.    เทคนิคการรับมือกับการบอกปัด และการจัดการกับข้อโต้แย้งหรือปฏิเสธ จากลูกค้า
• การสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจให้แก่ลูกค้า ถึงแม้ไม่เคยรู้จักกัน
• โทรอย่างไร...ไม่ให้เสีย Brand
• การโน้มน้าวและการเปลี่ยนข้อโต้แย้ง ให้เป็นยอดขาย
• วิธีสังเกต วิเคราะห์พฤติกรรม-คำพูดลูกค้า แต่ละประเภท
10.    เทคนิคการสร้างแนวทางในการสนทนาและการปรับ Script  ให้น่าสนใจ
• Script เปิดการขาย เพื่อเปิดใจลูกค้า ด้วย Magic Word
• เทคนิคการถามเพื่อค้นหา-วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
• วิธีการนำเสนอขายสินค้าให้น่าสนใจ ดึงดูดใจในเวลาที่จำกัด
• การสร้างคำพูดและ วิธีการพูดเพื่อโน้มน้าว ให้ประสบความสำเร็จ
• Script มัดใจและปิดการขาย
11.    ฝึกปฏิบัติ "การเพิ่มยอดขายแบบมืออาชีพ"
ลูกค้าบน Social Media กับเทคนิคการเพิ่มยอดขายด้วยโทรศัพท์
• การเปิดการขาย การนำเสนอ การโน้มน้าว การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย
• การฟัง การตั้งคำถาม การให้ข้อมูล การขายเชิงที่ปรึกษา
• การสร้างสัมพันธ์หลังการขาย
• การเพิ่มฐานลูกค้า

Workshop - Role Playing & Practice : ฝึกการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
โดยใช้เทคนิคในการเปิดการขาย การนำเสนอ การตอบข้อโต้แย้ง
การโน้มน้าว-กระตุ้นการขาย และปิดการขาย
กิจกรรม “Build up Yourself”
มุ่งมั่นสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Zoom
Application

วันพุธที่
18 มกราคม
2566

9.00-16.30 น

5,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training

ติดต่อ
ราคาพิเศษ

 

5

เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการขาย และการบริการ ผ่านทาง Line
Line Chat Sales & Service Technique
ความรู้ด้านงาน
สื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Line
•  Practice : ฝึกการการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
•  Workshop : ภาษาเขียน และอารมณ์และความรู้สึก

การใช้ข้อความกระตุ้น เพื่อ Up-Sale & Cross-Sales
• Case Study & Practice  : Case การสอบถาม สั่งซื้อ และการนำเสนอ

เทคนิคการตอบข้อความ เพื่อแนะนำสินค้า และเพิ่มยอดขาย

การแนะนำตัว เปิดการนำเสนอ
การจับประเด็น การจับใจความ เพื่อการนำเสนออย่างตรงจุด ตรงใจ
การใช้รูปประโยค เพื่อนำเสนอ
การใช้ข้อความ การปิดการขายและการนำเสนอ ที่ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
Case Study & Practice :

Workshop & Practice

ฝึกการตอบ Line จาก  Case ที่เกิดขึ้นจริง :
• ฝึกวิธีการตอบข้อความ ในกรณีต่างๆ ให้ลูกค้าพึงพอใจ
• ปรับเปลี่ยนและแก้ไข วิธีการสนทนา ภาษาในการตอบ Line ให้ถูกต้อง สวยงาม
• ฝึกการนำเสนอขาย การตอบข้อซักถาม การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย


อ.ขวัญเรือน กมลกลาง

อ.ขวัญเรือน กมลกลาง

Zoom
Application


วันเสาร์ที่
21 มกราคม
2566
9.00-16.30 น

5,500

 

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training

ติดต่อ
ราคาพิเศษ

 

หลักสูตร In-House ที่จองแล้ว

         

6

เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Telesales on Inbound & Outbound Phone)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว
ธุรกิจ
Outsourcing

-

In-house
Training

จองแล้ว

 

7

จุดพลังการบริการด้วยใจและการสื่อสารสู่การบริการที่เป็นเลิศ
(Build up..Service Mind to Service Excellence Beyond Expectation)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว

-

In-house
Training

จองแล้ว

             

หลักสูตร เดือนสิงหาคม

ลำดับ หลักสูตรอบรม Call Center ประจำเดือน สิงหาคม
Professional Contact Center Public Training
วิทยากร สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราอบรม สำรองที่นั่ง

1

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล  
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)
สอนเทคนิคการสื่อสาร ปรับวิธีการพูด-ทัศนคติ การเจรจา จับประเด็น เพื่อสร้างความประทับใจ
SMART Communication ทักษะการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการ โดยใช้ Art & Feeling
- วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น (Face-to-Face และทางโทรศัพท์)
- มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
- อุปสรรคและพฤติกรรม
ที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ
- ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
- วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยากให้เป็นความประทับใจ
- การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
- 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ประทับใจ
- วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
- วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
- เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
- การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการบริการ
- วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
- เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Thinking และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
- การใช้ Magic Words ด้วยทัศนคติและพลังคำพูดที่สร้างสรรค์..ที่ดีที่สุด
(ทั้งคำพูด และการเขียนตัวอักษรต่างๆ ผ่านทาง Social Media)
- ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Role Playing & Workshop

(เน้นการฝึกปฏิบัติ 65%)

อ.สรวิทย์ บัวศรี
 

ZOOM
Application
Online
Training
(สอนสด)

วันพุธที่
3 สิงหาคม
2565
9.00-16.30 น.

4,500

 Call
02-589-9001

2

ทักษะการรับมือ และจัดการเรื่องร้องเรียนลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก 
(Crisis Complaint Handling with Difficult Situation & People)
ทักษะระดับ Advance..โดยใช้หลักจิตวิทยา และการสังเกตพฤติกรรมเชิงลึก
พัฒนาทักษะการบริการลูกค้าร้องเรียนขั้นวิกฤติ..แบบมืออาชีพ
• ความคาดหวังของลูกค้า ที่มีต่อเรื่องร้องเรียน
• ปรับทัศนคติในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า
• การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และระดับความรุนแรง
• การรับมือกับลูกค้าที่มาจากทุกช่องทาง Face to face, Voice & Non Voice
• เทคนิคการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ (Social Media, Facebook, Line Chat)

พฤติกรรมนิสัยตัวตนของลูกค้า 9 แบบ ที่มีต่อเรื่องร้องเรียน (Difficult Customer)
• เทคนิคการรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท, 9 ลักษณะอย่างลึกซึ้ง
• วิธีการขจัดข้อขัดแย้ง..ไกล่เกลี่ย และการสร้างความสัมพันธ์
• Workshop : เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าแต่ละประเภท

เทคนิคการแก้ไขปัญหา ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Difficult Situation)
• ขั้นตอนการบริการรับแจ้งปัญหาในระดับรุนแรง (Crisis)
• การรับฟัง การจับประเด็น การพูดจา สรุปเรื่องราว และการบันทึก Case
• การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการครอบครองปัญหา
• การประสานงาน การควบคุมเวลาสนทนา และการติดต่อกลับ
• ข้อควรระวัง ข้อควรหลีกเลี่ยง ในขณะรับเรื่องร้องเรียน
• การควบคุมอารมณ์ และวิธีการระบายความเครียด
• วิธีการลดอารมณ์โกรธของลูกค้า...ให้เย็นลง
• การใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ ปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ
• ฺBest Practice : First Call Resolution กับการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล (Voice & Non Voice)

วิธีการสื่อสารและรับมือกับลูกค้า..ในสถานการณ์ที่ลำบากใจ

• เทคนิคการสื่อสาร และการใช้คำพูดในการถาม การเจรจา การชดเชยความรู้สึก แต่ละระดับ
• วิธีการจัดการและพูดกับลูกค้าที่ไม่ยอมวางสาย /พูดแรง /หยาบคาย/ต้องการคุยกับผู้บริหาร
• การจัดการและพูดกับลูกค้าอารมณ์รุนแรง จะฟ้องร้อง สคบ. เรียกร้องค่าชดเชย
• Case Study & Role Playing : ฝึกการใช้คำพูดเชิงบวก Magic Words

Brainstorming & Coaching & Practice
VDO Analysis
Role Playing & Workshop 
: Case Study
(เน้นการฝึกปฏิบัติ 65%)
   

**** เน้น Brainstorming & ฝึกปฏิบัติ & Workshop 


อ.สรวิทย์ บัวศรี

ZOOM
Application
Online
Training
(สอนสด)

วันพุธที่
10
 สิงหาคม
2565
9.00-16.30 น.

5,500

 Call
02-589-90013

เพิ่มทักษะการบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ
(Advance Professional Call Center 4.0 Skills

มาตรฐานและคุณภาพการบริการของ Call Center ระดับมืออาชีพ
-    ข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพการบริการ..ระดับมืออาชีพ
-    SLA กับมาตรฐานชี้วัดคุณภาพการบริการ (KPI) ที่ท้าทาย
-    สรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริการ Call Center
-   Case Analysis

ก้าวสู่การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ
-    ทัศนคติ กับความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม Job Description
-    ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อ Call Center ในยุค 4.0
-    Senior Agent กับทักษะที่เหนือระดับ
-    การเตรียมตัวเป็น Senior Agent อย่างมืออาชีพ
-    ความรับผิดชอบขั้นสูง กับจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
-   Case Analysis

Competency Based : เพิ่มขีดความสามารถในการบริการ Call Center
-    เทคนิคการรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท..ให้อยู่หมัด (Handling Call)
-    การวิเคราะห์ Case และระดับความรุนแรง
-    การให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า การตัดสินใจ
-    การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
-    การควบคุมสถานการณ์ และลดความกดดัน
-    การปรับเปลี่ยนอารมณ์ของลูกค้า..ให้เย็นลง
-    การควบคุมเวลาที่ใช้ในการสนทนา
-    การสร้างสัมพันธ์ และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า
-   Workshop & Practice

Competency Based : เพิ่มขีดความสามารถในการบริการด้าน Social Media
-    พฤติกรรมของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาทาง Page
-    SLA กับมาตรฐานชี้วัดคุณภาพการบริการ (KPI) ในงาน Social Media
-    คุณสมบัติของ Admin Page
-    เคล็ดลับการใช้ภาษา และการตอบข้อความ..อย่างมืออาชีพ
-    การเตรียมความพร้อมสู่การบริการ ด้าน Social Media
-   Case Study & Best Practice

• VDO Analysis & Case Study
 Best Practice ผู้ได้รับรางวัลการประกวด Call Center ในประเทศไทย
• ความรู้ใหม่ๆ ในการบริหารการทำงานของ Call Center

อ.สรวิทย์ บัวศรี

ZOOM
Application
Online
Training
(สอนสด)

วันพุธที่
17 สิงหาคม
2565
9.00-16.30 น.

5,500

 Call
02-589-9001


4

เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล 
(Effective Telesales on Inbound & Outbound Phone)
หลักสูตรการเพิ่มยอดขาย ที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายการขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล
รายละเอียดหลักสูตร :
1.    ความสำเร็จของพนักงานขาย (Telesales & Social Media)
2.    เหตุผลที่ลูกค้า ตัดสินใจซื้อสินค้า
3.    บทบาทของ Telesales
4.    เหตุผลที่ทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จตามเป้า
5.    เคล็ดลับนักขาย รางวัลยอดเยี่ยม "Thailand Call Center Agent Award สาขา Telesales" ที่ประสบความสำเร็จ
6.    การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงาน ทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นยอดนักขาย
7.    กลยุทธ์และเทคนิคการขายทางโทรศัพท์..ให้ได้ยอด
8.    เทคนิคการสื่อสาร การพูด การใช้น้ำเสียง สำหรับงานขายและการบริการ ให้โดนใจอย่างมีประสิทธิผล
9.    เทคนิคการรับมือกับการบอกปัด และการจัดการกับข้อโต้แย้งหรือปฏิเสธ จากลูกค้า
• การสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจให้แก่ลูกค้า ถึงแม้ไม่เคยรู้จักกัน
• โทรอย่างไร...ไม่ให้เสีย Brand
• การโน้มน้าวและการเปลี่ยนข้อโต้แย้ง ให้เป็นยอดขาย
• วิธีสังเกต วิเคราะห์พฤติกรรม-คำพูดลูกค้า แต่ละประเภท
10.    เทคนิคการสร้างแนวทางในการสนทนาและการปรับ Script  ให้น่าสนใจ
• Script เปิดการขาย เพื่อเปิดใจลูกค้า ด้วย Magic Word
• เทคนิคการถามเพื่อค้นหา-วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
• วิธีการนำเสนอขายสินค้าให้น่าสนใจ ดึงดูดใจในเวลาที่จำกัด
• การสร้างคำพูดและ วิธีการพูดเพื่อโน้มน้าว ให้ประสบความสำเร็จ
• Script มัดใจและปิดการขาย
11.    ฝึกปฏิบัติ "การเพิ่มยอดขายแบบมืออาชีพ"
• ลูกค้าบน Social Media กับเทคนิคการเพิ่มยอดขายด้วยโทรศัพท์
• การเปิดการขาย การนำเสนอ การโน้มน้าว การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย
• การฟัง การตั้งคำถาม การให้ข้อมูล การขายเชิงที่ปรึกษา
• การสร้างสัมพันธ์หลังการขาย
• การเพิ่มฐานลูกค้า

Workshop - Role Playing & Practice : ฝึกการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
โดยใช้เทคนิคในการเปิดการขาย การนำเสนอ การตอบข้อโต้แย้ง
การโน้มน้าว-กระตุ้นการขาย และปิดการขาย
กิจกรรม “Build up Yourself”
 มุ่งมั่นสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

 
อบรมโดย : ที่ปรึกษาสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA)
(สมาคม Call Center แห่งประเทศไทย : สมาชิก APCCAL)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบริการ Call Center ประเทศไทย 2022

อ.สรวิทย์ บัวศรี

ZOOM
Application
Online
Training
(สอนสด)

วันพุธที่
24 สิงหาคม
2565
9.00-16.30 น.

5,500

 Call
02-589-9001


5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารงาน Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ 
(Professional Call Center Operation & Management)
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้บริหารงาน Call Center โดยเฉพาะ
เนื้อหาใหม่ทันสมัย ครอบคลุมการบริหารการปฎิบัติงาน Call Center
มาตรฐานสมาคม Contact Center ประเทศไทย (TCCTA) ***
Call Center Management
• 7 Metrics แห่งความสำเร็จในการบริหารงาน Call Center/Contact Center
• ปัญหาและความล้มเหลวของ Call Center
• การแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพ Call Center
• การตั้งเป้า Target  และการพัฒนา Call Center จากประสบการณ์ลูกค้า (CEM)

Call Center Operation

• การวางโครงสร้างการบริหารงาน Call Center (Inbound/Outbound/Email/Social Media)
• การจัดสถานที่สำหรับการปฏิบัติงาน Call Center
• การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ Call Center (Standard Operating Procedure)
• การบริหารงานด้านบุคลากร และการอบรมพัฒนาทีมงาน
• การคัดเลือกพนักงาน ให้เหมาะสมกับงานแต่ละตำแหน่ง
• การบริหารจำนวน Agent ให้เหมาะสมกับปริมาณ Call (Workforce Management)
• การกระตุ้นผลงาน Call Center (Drive & Motivation)
• การบริหารกฎระเบียบในการปฏิบัติงานของ Call Center
• Employee Engagement กับการลด Turn Over

Call Center Monitoring & Evaluate Performance
• การควบคุมคุณภาพของ Call Center ดูอะไรบ้าง..ทำได้อย่างไร
• การกำหนดดัชนีตัวชี้วัด KPI และวิธีการวัดประสิทธิภาพของ Call Center
• การตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ Call Center
• การบริหาร และการ Monitor การทำงาน

Call Center Service Innovation
• วิธีการสร้างสรรค์งานบริการใหม่ๆ ใน Call Center จะทำอย่างไร
• วิธีการควบคุมต้นทุนและการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• VDO Analysis & Case Study
 Best Practice ผู้ได้รับรางวัลการประกวด Call Center ในประเทศไทย
• ความรู้ใหม่ๆ ในการบริหารการทำงานของ Call Center

 

อ.สรวิทย์ บัวศรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM
Application
Online
Training
(สอนสด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่
25 สิงหาคม
2565
9.00-16.30 น.

 

 

 

 

 

7,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Call
02-589-9001


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Quality Assurance มืออาชีพ 
Professional Call Center Quality Assurance)

หลักสูตรสำหรับ พนักงานควบคุมคุณภาพ QA & Supervisor
ฝึกทักษะการเป็น QA มืออาชีพ เน้นการสื่อสาร และการประเมินผล
ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center
•    บทบาท - คุณสมบัติ และความสามารถของ QA
•    ปัญหาของ QA ที่เกิดขึ้นใน Call Center
•   KUSHA กับความพร้อมในการทำหน้าที่ QA

การวางแผนตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพการบริการ
•    วัตถุประสงค์ในการวัดและตรวจสอบคุณภาพ
•    การวางแผนตรวจสอบ
•    กระบวนการตรวจสอบ และประเมินทักษะผู้ให้บริการ
•    การประเมินผลการปฏิบัติงานของ Agent
•    วิธีการลดข้อผิดพลาดในการประเมิน
•    สิ่งที่ QA ต้องทำหลังประเมิน

เทคนิคการสื่อสาร และการ Motivate
•    วิธีการสื่อสาร เพื่อแจ้งผลการประเมิน
•    การรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหาร
•    การให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงาน 

การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการ Call Center
•    การปรับปรุงหัวข้อในการประเมิน
•    การพัฒนาแบบฟอร์มการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
•   KPI ดัชนีชี้วัดการให้บริการของทีมงาน Call Center ที่ท้าทาย
•    เครื่องมือในการกระตุ้นผลการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ (Drive & Motivate)

Case Study & Best Practice
Workshop

Practice
 ฝึกทักษะเพื่อเพิ่มความสามารถในการเป็น QA ระดับมืออาชีพ


อบรมโดย : ที่ปรึกษาสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA)
(สมาคม Call Center แห่งประเทศไทย : สมาชิก APCCAL)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบริการ Call Center ประเทศไทย 2022
 

อ.สรวิทย์ บัวศรี

ZOOM
Application
Online
Training
(สอนสด)

วันศุกร์ที่
26
 สิงหาคม
2565
9.00-16.30 น.

7,500

 Call
02-589-9001


หลักสูตร เดือนกันยายน

ลำดับ หลักสูตรอบรม Call Center ประจำเดือน กันยายน
Professional Customer Service & Contact Center Public Training
วิทยากร สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราอบรม สำรองที่นั่ง

1

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Positive Thinking) 
สอนเทคนิคการสื่อสาร ปรับวิธีการพูด-ทัศนคติ การเจรจา จับประเด็น เพื่อสร้างความประทับใจ
- ทักษะวิธีการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการอย่างถูกต้อง โดยใช้ศิลปประยุกต์ Art & Feeling
- วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น (Face-to-Face และทางโทรศัพท์)
- มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
- อุปสรรคและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ
- ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
- วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยากให้เป็นความประทับใจ
- การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
- 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ประทับใจ
- วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
- วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
- เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
- การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการบริการ
- วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
- เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Thinking และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
- การใช้ Magic Words ด้วยทัศนคติและพลังคำพูดที่สร้างสรรค์..ที่ดีที่สุด
(ทั้งคำพูด และการเขียนตัวอักษรต่างๆ ผ่านทาง Social Media)
- ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Roleplay & Workshop
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

 

อ.สรวิทย์ บัวศรี
                           

ZOOM
Application
Online
Training
(สอนสด)

วันอังคารที่
7 กันยายน
2565
9.00-16.30 น

4,500

Call
02-589-9001

                           

2

เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Telesales on Inbound & Outbound Phone)
สำหรับธุรกิจประกัน, ธุรกิจธนาคาร, สินค้า, รถยนต์

หลักสูตรการเพิ่มยอดขาย ที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายการขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล
รายละเอียดหลักสูตร :
        1.    ความสำเร็จของพนักงานขาย (Telesales & Social Media)
        2.    เหตุผลที่ลูกค้า ตัดสินใจซื้อสินค้า
        3.    บทบาทของ Telesales
        4.    เหตุผลที่ทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จตามเป้า
        5.    เคล็ดลับนักขาย รางวัลยอดเยี่ยม "Thailand Call Center Agent Award สาขา Telesales" ที่ประสบความสำเร็จ
        6.    การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงาน ทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นยอดนักขาย
        7.    กลยุทธ์และเทคนิคการขายทางโทรศัพท์..ให้ได้ยอด
        8.    เทคนิคการสื่อสาร การพูด การใช้น้ำเสียง สำหรับงานขายและการบริการ ให้โดนใจอย่างมีประสิทธิผล
        9.    เทคนิคการรับมือกับการบอกปัด และการจัดการกับข้อโต้แย้งหรือปฏิเสธ จากลูกค้า
                     • การสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจให้แก่ลูกค้า ถึงแม้ไม่เคยรู้จักกัน
                     • โทรอย่างไร...ไม่ให้เสีย Brand
                     • การโน้มน้าวและการเปลี่ยนข้อโต้แย้ง ให้เป็นยอดขาย
                     • วิธีสังเกต วิเคราะห์พฤติกรรม-คำพูดลูกค้า แต่ละประเภท
       10.    เทคนิคการสร้างแนวทางในการสนทนาและการปรับ Script  ให้น่าสนใจ
                     • Script เปิดการขาย เพื่อเปิดใจลูกค้า ด้วย Magic Word
                     • เทคนิคการถามเพื่อค้นหา-วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
                     • วิธีการนำเสนอขายสินค้าให้น่าสนใจ ดึงดูดใจในเวลาที่จำกัด
                     • การสร้างคำพูดและ วิธีการพูดเพื่อโน้มน้าว ให้ประสบความสำเร็จ
                     • Script มัดใจและปิดการขาย
       11.    ฝึกปฏิบัติ "การเพิ่มยอดขายแบบมืออาชีพ"
                    • ลูกค้าบน Social Media กับเทคนิคการเพิ่มยอดขายด้วยโทรศัพท์
                     • การเปิดการขาย การนำเสนอ การโน้มน้าว การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย
                     • การฟัง การตั้งคำถาม การให้ข้อมูล การขายเชิงที่ปรึกษา
                     • การสร้างสัมพันธ์หลังการขาย
                     • การเพิ่มฐานลูกค้า

Workshop - Role Playing & Practice : ฝึกการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
โดยใช้เทคนิคในการเปิดการขาย การนำเสนอ การตอบข้อโต้แย้ง
การโน้มน้าว-กระตุ้นการขาย และปิดการขาย


อ.สรวิทย์ บัวศรี

ZOOM
Application
Online
Training
(สอนสด)

วันพฤหัสบดีที่
8 กันยายน
2565
9.00-16.30 น

5,500

Call
02-589-9001

 

3

ทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook & Line)
(Professional Communication on Social Media) 

พัฒนาความคิด พัฒนา EQ และการปรับเปลี่ยนคำพูด
•  ทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าที่แสดงออกผ่านทางโซเชี่ยล
•  เทคนิคการใช้ภาษา-ข้อความในการสื่อสารเพื่อการบริการ และคำพูดเชิงบวก (Magic Words)
- การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า (Complaint) เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
- งานขาย (Sales) เพื่ออธิบายให้ตรงจุด โดนใจ ตอบข้อโต้แย้ง และเพิ่มยอดขาย
- งานบริการข้อมูล (Service) เพื่ออธิบายอย่างชัดเจน
- การประสานงาน ติดตามงาน ด้วยความใส่ใจ etc.

ความรู้ด้านงานสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media
• คุณสมบัติของ Admin Page
• ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท
• ปัญหาและผลเสียที่เกิดขึ้น ในโลก Social Media
• เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารจัดการ Case ในรูปแบบต่างๆ

การตอบข้อความผ่านทาง Page Facebook - Social Media
•  การวิเคราะห์คำพูดที่แสดงออกถึงความไม่พอใจ, Comment เชิงลบต่างๆ
•  การจับใจความ..การอ่านอารมณ์ จากตัวอักษร (Reading)
•  การใช้ข้อความ Wording และคำพูดใน กรณีต่างๆ (Writing)
•  เทคนิคและวิธีการเขียนตอบ Comment แบบต่างๆ ใน Social Media
•  การใช้ภาษา เพื่อความเข้าใจ กระจ่างชัด โน้มน้าวจิตใจ และลดข้อโต้แย้ง
•  เทคนิคการปรับเปลี่ยนข้อความ ภาษาและคำพูด (Magic Words)
•  ตัวอย่าง Case ที่เกิดขึ้นจริง
ข้อควรระวัง ในการตอบ Online การใช้คำพูด และภาษาที่ไม่เหมาะสม

Workshop & Practice
• ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการตอบข้อความ ในกรณีต่างๆ (Line & Facebook)
• ข้อเสนอแนะ & สรุปเทคนิคที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของลูกค้า

ร้อมรายละเอียดเทคนิคในการจัดการและควบคุมต่างๆ มากมาย
Case Study
Practice & Activity
Workshop

 

อ.ขวัญเรือน กมลกลาง  

ZOOM
Application
Online
Training
(สอนสด)

วันเสาร์ที่
19 กันยายน
2565
9.00-16.30 น

5,500

Call
02-589-9001

 

4

Call Center Supervisor มืออาชีพ
(Professional Call Center Supervisor) 
บทบาทภาระหน้าที่ของหัวหน้าทีมงาน, Call Center Supervisor
- เป้าหมายที่ท้าทายของ Call Center และทีมงาน
- ภาวะผู้นำและคุณสมบัติ..ในการดูแล Call Center
- ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และวิธีแก้ไข
- Supervisor กับการควบคุมดูแล Agent ให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายอย่างราบรื่น

จิตวิทยาในการสื่อสารกับทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
- วิธีการสอนงาน, มอบหมายงาน และสั่งงาน
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center และการให้ Feedback
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง
- เทคนิคการสื่อสาร กับลูกน้องที่ขยัน กับลูกน้องที่ไม่เชื่อฟัง
- วิธีการขจัดความขัดแย้งของ Call Center
- เทคนิคการประสานงาน เพื่อให้ราบรื่น .... ฯลฯ

การควบคุมดูแล Call Center และ Agent เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ทักษะของทีมงาน และการพัฒนาศักยภาพของลูกทีม
- เทคนิคการกระตุ้นผลงาน (Drive/Motivation Technique)
- เทคนิคการบริหารเวลาปฏิบัติงานของลูกทีม
- วิธีการบริหารความเครียด ปรับอารมณ์ และการสร้างความสุขในที่ทำงาน

กลยุทธ์การบริหารงาน Call Center สู่ความสำเร็จ
- เปิดมุมมองใหม่ๆ กับการบริหารงานที่สร้างสรรค์ของ The Best Professional Supervisor
- การบริหารกฎ-ระเบียบ-ข้อบังคับ และข้อควรปฎิบัติ
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center

** Workshop
** Case Study & Practice

อ.สรวิทย์ บัวศรี

ZOOM
Application
Online
Training
(สอนสด)

วันอังคารที่
22 กันยายน
2565
9.00-16.30 น

7,500

Call
02-589-9001

5

หลักการวัดประสิทธิภาพ และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน Call Center  
(Principle and Technique to Evaluate Call Center's Performance)
เน้นทฤษฎีหลักการและวิธีการประเมินผลงานอย่างถูกต้อง
1. วัตถุประสงค์การประเมิน
2. การกำหนดนโยบายการประเมิน และ KPI
3. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่างๆ
4. ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. หัวข้อที่ใช้ในการสื่อสาร..เรื่องผลการทำงาน
6. ปัญหายุ่งยากในการสื่อสารเรื่องผลการปฏิบัติงาน
7. ข้อผิดพลาดทั่วไปในการประเมิน
8. การประเมินศักยภาพผู้ให้บริการ
9. ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผลแบบต่างๆ
10. การวางแผนพัฒนาทีมงาน และการจัดการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
• Call Center Training Roadmap
** Workshop
** Case Study & Practice

อ.สรวิทย์ บัวศรี

ZOOM
Application
Online
Training
(สอนสด)

วันพฤหัสบดีที่

24 กันยายน
2565
9.00-16.30 น

7,500

Call
02-589-9001

 

             
             
 

หลักสูคร In-House ที่จอง

         
 6 หลักสูตร Service Mind "การบริการด้วยใจ"..สู่การบริการอย่างเหนือความคาดหมาย 
(Build up Service Mind to Service Excellence Beyond Expectation)
        อบรม 9 รุ่น 
             
             
             

หลักสูตร เดือนตุลาคม 2565

ลำดับ หลักสูตรอบรม Call Center ประจำเดือน ตุลาคม
Professional Customer Service & Contact Center Public Training
วิทยากร สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราอบรม สำรองที่นั่ง

1

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Positive Thinking) 
สอนเทคนิคการสื่อสาร ปรับวิธีการพูด-ทัศนคติ การเจรจา จับประเด็น เพื่อสร้างความประทับใจ
- ทักษะวิธีการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการอย่างถูกต้อง โดยใช้ศิลปประยุกต์ Art & Feeling
- วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น (Face-to-Face และทางโทรศัพท์)
- มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
- อุปสรรคและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ
- ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
- วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยากให้เป็นความประทับใจ
- การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
- 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ประทับใจ
- วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
- วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
- เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
- การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการบริการ
- วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
- เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Thinking และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
- การใช้ Magic Words ด้วยทัศนคติและพลังคำพูดที่สร้างสรรค์..ที่ดีที่สุด
(ทั้งคำพูด และการเขียนตัวอักษรต่างๆ ผ่านทาง Social Media)
- ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Roleplay & Workshop
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

อ.สรวิทย์ บัวศรี  

ZOOM
Application
Online
Training
(สอนสด)

วันพุธที่
5 ตุลาคม
2565
9.00-16.30 น

4,500

Call
02-589-9001

2

เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique) 
 พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย Service Mind ด้วยความเข้าใจปัญหาของลูกค้า
- พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อเรื่องร้องเรียน
- ระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียน
- เทคนิคและขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

วิธีการการรับเรื่อง การครอบครองปัญหา และการติดต่อประสานงาน
- วิธี Wrap-up การดำเนินงาน การควบคุมเวลา
-  เทคนิคการควบคุมอารมณ์ - การระบายอารมณ์
-  ทักษะการบริการ..ที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ

40 วิธี...กับเทคนิคการแก้ไขปัญหา
- วิธีการจับประเด็น
- การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล (Case Study)
- การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจ - พอใจ และประทับใจ
- ข้อควรระวังในขณะรับเรื่องร้องเรียน
- การใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ

Workshop
-
ฝึกเพื่อการประสานงานและจัดการรับเรื่องร้องเรียนอย่างได้ผล

Brainstorming & Coaching & Practice
Case Study
 
VDO Analysis
Roleplay & Workshop

(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)
  อ.สรวิทย์ บัวศรี

ZOOM
Application
Online

Training
(สอนสด)

วันพฤหัสบดีที่
6 ตุลาคม
2565
9.00-16.30 น.

4,500

Call
02-589-9001

 

3

เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
(Effective Coaching for Supervisor)
บทบาทและพฤติกรรมของผู้จัดการสำนักงาน ที่เป็นเลิศ
- การสร้างพลังสำหรับผู้บริหาร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของแต่ละสาขา
- คุณสมบัติและลักษณะที่ดีของ ผู้จัดการสำนักงาน
- การสอนงานให้เหมาะกับลูกน้อง แต่ละ Generation
- ปัญหาของการสอนงาน และวิธีการแก้ไข
- ประเภทและเครื่องมือในการสอนงานที่เหมาะสม
- การพัฒนากระบวนการการสอนงาน และบุคลิกภาพ ของผู้จัดการ
- Brainstorming / Practice

เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน ให้บรรลุเป้าหมาย
- การสอนงานลูกน้องทั้ง 9 ประเภท ให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
- วิธีการสั่งการ และวิธีการสื่อสารกับลูกน้อง แต่ละประเภท
- เทคนิคการ Coaching การสอนงาน ในแต่ละสถานการณ์ อย่างมีประสิทธิผล
- วิธีการมอบหมาย และติดตามงาน
- Workshop : วิธีการสังเกตพฤติกรรมลูกน้อง แต่ละประเภท

วิธีการชนะใจลูกน้อง
- การขจัดความขัดแย้งของทีมงาน
- วิธีการสร้างและประสานความสัมพันธ์ เพื่อความสุขในการทำงาน
- Coaching

จิตวิทยาการสื่อสาร การใช้คำพูด ในแต่ละสถานการณ์ อย่างมีประสิทธิผล
- การใช้คำพูด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้น ให้กำลังใจ
- การใช้คำพูด เพื่อจูงใจ และควบคุมลูกน้อง
- การให้ช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ
- การชมเชย/ การกล่าวตักเตือน
- การใช้คำพูดเพื่อการติดตามงาน ให้ได้ผลงาน
- วิธีการตั้งคำถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
- วิธีการ Feedback เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
- Role Playing / Practice

- การพัฒนาความสามารถของผู้บริหารสำนักงาน ให้ประสบความสำเร็จ
- การสร้างบรรยากาศการสอนงานที่มีประสิทธิผล

อ.สรวิทย์ บัวศรี

ZOOM
Application
Online

Training
(สอนสด)

วันจันทร์ที่
10 ตุลาคม
2565
9.00-16.30 น.

7,500

Call
02-589-9001

 

4

เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook & Line)
(Effective Sales Communication & Writing Social Technique)  

พลังความคิด สู่ความสำเร็จในการขาย และการปรับเปลี่ยนคำพูด
•    เพิ่มพลัง-สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อมุ่งสู่ยอดขายให้ทะลุเป้า
•    เทคนิคการใช้ข้อความและคำพูดเชิงบวก (Magic Words)

ความรู้ด้านงานสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media
•    คุณสมบัติของ Admin Page
•    ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท
•    ปัญหาและผลเสียที่เกิดขึ้น ในโลก Social Media
•    เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารจัดการ Case

การตอบข้อความ เพื่องานขายผ่านทาง Line - Facebook (Social Media)

•    Page Character & Format ในการตอบ
•   การใช้ข้อความ การตอบคำถาม Wording ในกรณีต่างๆ
•   การใช้ข้อความ เพื่อเพิ่มยอดการขาย การสร้างความเข้าใจ การนำเสนออย่างที่
•   ปรึกษา เทคนิคการแนะนำ และประชาสัมพันธ์สินค้า
•   เทคนิคการเปลี่ยนภาษาพูด ให้เป็นภาษาเขียน ได้อย่างสวยงาม กระชับ ชัดเจน
•   การใช้ข้อความ การปิดการขายและการนำเสนอ ที่ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
•   ข้อควรระวังในการใช้ Wording Mood & Tone
•   การประชาสัมพันธ์สินค้า และการ Upsale เพื่อเพิ่มยอดขาย
•   Case Study : ตัวอย่าง Case ที่เกิดขึ้นจริง

Workshop & Practice
•    ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการตอบข้อความ ในกรณีต่างๆ
•    ข้อเสนอแนะ & สรุปเทคนิคที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของลูกค้า

พร้อมรายละเอียดเทคนิคในการจัดการและควบคุมต่างๆ มากมาย
Case Study
Practice & Activity
Workshop

(เน้นการฝึกปฏิบัติ 65%)


วิทยากร และ Mentor ดูแลการตอบคำถามลูกค้า Team Social Media
มากกว่า 25 page อาทิ KFC, Nestle' etc.

Certified by Thailand Call Center Academy และ  สมาคม Call Center ประเทศไทย

อ.ขวัญเรือน กมลกลาง

ZOOM
Application
Online

Training
(สอนสด)

วันเสาร์ที่
15 ตุลาคม
2565
9.00-16.30 น.

5,500

Call
02-589-9001

 

5

การบริหารงาน Call Center "ยุคใหม่" อย่างมืออาชีพ 
(Professional Call Center Operation & Management New Era)

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้บริหารงาน Call Center โดยเฉพาะ
เนื้อหาใหม่ทันสมัย ครอบคลุมการบริหารการปฎิบัติงาน Call Center
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสมาคม Contact Center ประเทศไทย (TCCTA) ***
Call Center Management
• How to be The Best Call Center
• การตั้งเป้าหมาย Target และภารกิจในการพัฒนา Call Center
• 7 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารงาน Call Center/Contact Center
• มาตรฐานการปฏิบัติงานของ Call Center ที่เป็นเลิศ (Standard Operating Procedure)
• ปัญหาของ Call Center และวิธีการแก้ไข

Call Center Operation
• โครงสร้างการบริหารงาน Call Center (Voice & Non Voice)
(Inbound/Outbound/Telesales-Teleservice/Online & Social Media)
• การสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน และสร้างผลงานที่เป็นเลิศ (Office & WFH)
• เทคนิคการสรรหา และคัดเลือกพนักงาน Call Center ให้มีคุณภาพ
• การบริหารงานด้านบุคลากร และการอบรมพัฒนาทีมงาน
• การบริหารการทำงานร่วมกันเป็นทีม
• Employee Engagement กับการลด Turn Over
• การบริหารอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ Agent (Workforce Management)
• การบริหารกฎระเบียบ และบทลงโทษในการปฏิบัติงาน

Call Center Monitoring & Evaluate Performance
• การควบคุมคุณภาพของ Call Center เมื่อต้องทำงานแบบ Work From Home
• การกำหนดดัชนีตัวชี้วัด KPI ของ Call Center
• เครื่องมือและหลักเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของ Call Center (Quality Assurance Performance Tools)
• การตรวจสอบคุณภาพ และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Call Center (Monitoring & Evaluate Performance)
- Real-time Monitoring
- Silent Monitoring
- Mystery Call
• การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของ Agent และภาพรวม Call Center
• การกระตุ้นผลงานให้แก่ Call Center (Drive/Motivation)

Call Center Service Innovation
• วิธีการสร้างสรรค์งานบริการใหม่ๆ ใน Call Center

Case Study & Best Practice: (WFH)
• เรียนรู้การบริหารงานจาก The Best Contact Center Award 2021
• เคล็ดลับการบริหารงาน Call Center
• VDO Analysis & Case Study
• Best Practice ผู้ได้รับรางวัลการประกวด Call Center ในประเทศไทย
• ความรู้ใหม่ๆ ในการบริหารการทำงานของ Call Center

ton-b_150p
อบรมโดย : ที่ปรึกษาสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA)
(สมาคม Call Center แห่งประเทศไทย : สมาชิก APCCAL)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบริการ Call Center ประเทศไทย 2022

อ.สรวิทย์ บัวศรี

ZOOM
Application
Online

Training
(สอนสด)

วันอังคาร-พุธ ที่
18-19 ตุลาคม
2565
9.00-16.30 น

13,000

Call
02-589-9001

 

หลักสูคร In-House ที่จอง

         
 6 หลักสูตร Service Mind & Happy Wokplace
(การบริการลูกค้า และสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน) 

หลักสูตรที่สามารถสร้างความสุข สนุกในที่ทำงาน สร้างจิตสำนึก ทัศนคติที่ดีในขณะทำงาน 
แรงบันดาลใจ ความคิดเชิงบวก การทำงานเป็น Teamwork ด้วยความรัก ความอบอุ่น
การระบายความเครียด ละลายพฤติกรรม เสริมความรู้ด้านการบริการ และความผูกพันของพนักงาน
ให้เกิดขึ้นในองค์กร การมีมนุษย์สัมพันธ์ จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน
         
             

 

ลำดับ หลักสูตรอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม 2566
Professional Contact Center Public Training
วิทยากร สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราอบรม สำรองที่นั่ง

1

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล 
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)

สอนเทคนิคการสื่อสาร ปรับวิธีการพูด-ทัศนคติ การเจรจา จับประเด็น เพื่อสร้างความประทับใจ
- ทักษะวิธีการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการอย่างถูกต้อง โดยใช้ศิลปประยุกต์ Art & Feeling
- วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น
- มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
- อุปสรรคและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ
- ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
- วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยากให้เป็นความประทับใจ
- การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
- 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ประทับใจ
- วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
- วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
- เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
- การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการบริการ
- วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
- เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Thinking และสร้างความสัมพันธ์กับทีมงาน
- การใช้ Magic Words ด้วยทัศนคติและพลังคำพูดที่สร้างสรรค์..ที่ดีที่สุด
(ทั้งคำพูด และการเขียนตัวอักษรต่างๆ ผ่านทาง Social Media)

- ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Roleplay & Workshop
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Zoom
Application

วันพุธที่
11
มกราคม
2566

9.00-16.30 น

4,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training

ติดต่อ
ราคาพิเศษ


2

เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique)
พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย Service Mind ด้วยความเข้าใจปัญหาของลูกค้า
• พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อเรื่องร้องเรียน
• ระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียน
• เทคนิคและขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

• วิธีการการรับเรื่อง การครอบครองปัญหา และการติดต่อประสานงาน
• วิธี Wrap-up การดำเนินงาน การควบคุมเวลา
• เทคนิคการควบคุมอารมณ์ - การระบายอารมณ์
• ทักษะการบริการ..ที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ

• 40 วิธี...กับเทคนิคการแก้ไขปัญหา
• วิธีการจับประเด็น
• การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล (Case Study)
• การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจ - พอใจ และประทับใจ
• ข้อควรระวังในขณะรับเรื่องร้องเรียน
• การใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ

• ฝึกการใช้คำพูด เพื่อการประสานงานและจัดการรับเรื่องร้องเรียนอย่างได้ผล

Brainstorming & Coaching & Practice
Case Study

VDO Analysis
Roleplay & Workshop

(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Zoom
Application


วันพฤหัสที่
12
มกราคม
2566

9.00-16.30 น

4,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001


สนใจเรียน
Online
Virtual Training

ติดต่อ
ราคาพิเศษ

3

ภาวะผู้นำ และการเป็น Call Center Supervisor มืออาชีพ 
(Professional Call Center Supervisor & Leadership) 
บทบาทภาระหน้าที่ของ Call Center Supervisor ยุคใหม่
- เป้าหมายที่ท้าทายของ Call Center และทีมงาน
- ภาวะผู้นำและคุณสมบัติ..ในการดูแล Call Center
- KPI กับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน
- ความรับผิดชอบกับทักษะการควบคุมดูแล Agent  สมัยใหม่

การควบคุมดูแล Call Center และ Agent ให้บรรลุเป้าหมาย
- การจัดการ และวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
- การบริหารเวลา
- การสร้างและคัดเลือกทีมงาน Agent
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง
- การบริหารวินัย กับการสร้างความร่วมมือ
- วิธีการบริหารความเครียด และการสร้างบรรยากาศความสุขในที่ทำงาน

จิตวิทยาในการสื่อสารกับทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
- วิธีการสอนงาน, มอบหมายงาน และสั่งงาน
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center และการให้ Feedback
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง
- เทคนิคการสื่อสาร กับลูกน้องที่ขยัน กับลูกน้องที่ไม่เชื่อฟัง
- วิธีการขจัดความขัดแย้งของ Call Center
- เทคนิคการประสานงาน เพื่อให้ราบรื่น .... ฯลฯ
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center

ภาวะผู้นำกับกลยุทธ์การบริหารงาน Call Center สู่ความสำเร็จ
- Hardware Software People Process Facility
- การกระตุ้นผลการปฏิบัติงาน (Drive & Motivation Technique)
- การบริหารกฎ-ระเบียบ และบทลงโทษ
- Best Practice & Case Study
** Workshop
** Case Study & Practice

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Zoom
Application


วันอังคารที่
17 มกราคม
2565

9.00-16.30 น

7,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

 

4

เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
Effective Telesales on Inbound & Outbound Phone)

หลักสูตรการเพิ่มยอดขาย ที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายการขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล
รายละเอียดหลักสูตร :
1.    ความสำเร็จของพนักงานขาย (Telesales & Social Media)
2.    เหตุผลที่ลูกค้า ตัดสินใจซื้อสินค้า
3.    บทบาทของ Telesales
4.    เหตุผลที่ทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จตามเป้า
5.    เคล็ดลับนักขาย รางวัลยอดเยี่ยม "Thailand Call Center Agent Award สาขา Telesales"
6.    การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงาน ทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นยอดนักขาย
7.    กลยุทธ์และเทคนิคการขายทางโทรศัพท์..ให้ได้ยอด
8.    เทคนิคการสื่อสาร การพูด การใช้น้ำเสียง สำหรับงานขายและการบริการ ให้โดนใจอย่างมีประสิทธิผล
9.    เทคนิคการรับมือกับการบอกปัด และการจัดการกับข้อโต้แย้งหรือปฏิเสธ จากลูกค้า
• การสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจให้แก่ลูกค้า ถึงแม้ไม่เคยรู้จักกัน
• โทรอย่างไร...ไม่ให้เสีย Brand
• การโน้มน้าวและการเปลี่ยนข้อโต้แย้ง ให้เป็นยอดขาย
• วิธีสังเกต วิเคราะห์พฤติกรรม-คำพูดลูกค้า แต่ละประเภท
10.    เทคนิคการสร้างแนวทางในการสนทนาและการปรับ Script  ให้น่าสนใจ
• Script เปิดการขาย เพื่อเปิดใจลูกค้า ด้วย Magic Word
• เทคนิคการถามเพื่อค้นหา-วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
• วิธีการนำเสนอขายสินค้าให้น่าสนใจ ดึงดูดใจในเวลาที่จำกัด
• การสร้างคำพูดและ วิธีการพูดเพื่อโน้มน้าว ให้ประสบความสำเร็จ
• Script มัดใจและปิดการขาย
11.    ฝึกปฏิบัติ "การเพิ่มยอดขายแบบมืออาชีพ"
ลูกค้าบน Social Media กับเทคนิคการเพิ่มยอดขายด้วยโทรศัพท์
• การเปิดการขาย การนำเสนอ การโน้มน้าว การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย
• การฟัง การตั้งคำถาม การให้ข้อมูล การขายเชิงที่ปรึกษา
• การสร้างสัมพันธ์หลังการขาย
• การเพิ่มฐานลูกค้า

Workshop - Role Playing & Practice : ฝึกการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
โดยใช้เทคนิคในการเปิดการขาย การนำเสนอ การตอบข้อโต้แย้ง
การโน้มน้าว-กระตุ้นการขาย และปิดการขาย
กิจกรรม “Build up Yourself”
มุ่งมั่นสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Zoom
Application

วันพุธที่
18 มกราคม
2566

9.00-16.30 น

5,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training

ติดต่อ
ราคาพิเศษ

 

5

เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการขาย และการบริการ ผ่านทาง Line
Line Chat Sales & Service Technique
ความรู้ด้านงาน
สื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Line
•  Practice : ฝึกการการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
•  Workshop : ภาษาเขียน และอารมณ์และความรู้สึก

การใช้ข้อความกระตุ้น เพื่อ Up-Sale & Cross-Sales
• Case Study & Practice  : Case การสอบถาม สั่งซื้อ และการนำเสนอ

เทคนิคการตอบข้อความ เพื่อแนะนำสินค้า และเพิ่มยอดขาย

การแนะนำตัว เปิดการนำเสนอ
การจับประเด็น การจับใจความ เพื่อการนำเสนออย่างตรงจุด ตรงใจ
การใช้รูปประโยค เพื่อนำเสนอ
การใช้ข้อความ การปิดการขายและการนำเสนอ ที่ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
Case Study & Practice :

Workshop & Practice

ฝึกการตอบ Line จาก  Case ที่เกิดขึ้นจริง :
• ฝึกวิธีการตอบข้อความ ในกรณีต่างๆ ให้ลูกค้าพึงพอใจ
• ปรับเปลี่ยนและแก้ไข วิธีการสนทนา ภาษาในการตอบ Line ให้ถูกต้อง สวยงาม
• ฝึกการนำเสนอขาย การตอบข้อซักถาม การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย


อ.ขวัญเรือน กมลกลาง

อ.ขวัญเรือน กมลกลาง

Zoom
Application


วันเสาร์ที่
21 มกราคม
2566
9.00-16.30 น

5,500

 

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training

ติดต่อ
ราคาพิเศษ

 

หลักสูตร In-House ที่จองแล้ว

         

6

เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Telesales on Inbound & Outbound Phone)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว
ธุรกิจ
Outsourcing

-

In-house
Training

จองแล้ว

 

7

จุดพลังการบริการด้วยใจและการสื่อสารสู่การบริการที่เป็นเลิศ
(Build up..Service Mind to Service Excellence Beyond Expectation)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว

-

In-house
Training

จองแล้ว