หลักสูตรอบรม เดือนพฤษภาคม

หลักสูตรอบรม เดือนพฤษภาคม

ลำดับ หลักสูตรอบรม Call Center ประจำเดือน พฤษภาคม
Professional Contact Center Public Training
วิทยากร สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราอบรม สำรองที่นั่ง

1

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล article article
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)
สอนเทคนิคการสื่อสาร ปรับวิธีการพูด-ทัศนคติ การเจรจา จับประเด็น เพื่อสร้างความประทับใจ
- ทักษะวิธีการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการอย่างถูกต้อง โดยใช้ศิลปประยุกต์ Art & Feeling
- วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น (Face-to-Face และทางโทรศัพท์)
- มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
- อุปสรรคและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ
- ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
- วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยากให้เป็นความประทับใจ
- การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
- 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ประทับใจ
- วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
- วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
- เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
- การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการบริการ
- วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
- เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Thinking และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
- การใช้ Magic Words ด้วยทัศนคติและพลังคำพูดที่สร้างสรรค์..ที่ดีที่สุด
(ทั้งคำพูด และการเขียนตัวอักษรต่างๆ ผ่านทาง Social Media)
- ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Roleplay & Workshop
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)
ton-b_150p

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Hotel

วันพฤหัสบดีที่
6
พฤษภาคม
2564
9.00-16.30 น.

4,500

Call
02-589-9001

ติดต่ออบรม
Online
Virtual
Training
ราคาพิเศษ

2

ทักษะการรับมือ และจัดการเรื่องร้องเรียนลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก
(Crisis Complaint Handling with Difficult Situation & People)
ความคาดหวังเรื่องการบริการของ Call Center ที่มีต่อเรื่องร้องเรียนขั้นวิกฤติ
- การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
- ทัศนคติในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย
- เทคนิคการจัดการ เมื่อลูกค้าแสดงความไม่พอใจ ผ่านช่องทางต่างๆ
– แบบเผชิญหน้า (Face to Face)
– ผ่านทางโทรศัพท์ (Telephone)
– ผ่าน Social Media
พฤติกรรมนิสัยตัวตนของลูกค้า 9 แบบ ที่มีต่อเรื่องร้องเรียน Difficult People
- การบริการ และการรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภทในรูปแบบต่างๆ

- เทคนิคการขจัดข้อขัดแย้ง..และการสร้างสัมพันธภาพ
ขั้นตอนการบริการรับแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน ขั้นรุนแรง
- การรับสาย การรับฟัง การจับประเด็น การถาม การพูดจา การบันทึก Case
- วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร การสรุปเรื่องราว
- การครอบครองปัญหา และการสร้างความไว้วางใจ
- การควบคุมอารมณ์ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส
- ทักษะเทคนิคการพูด การสื่อสาร และการหลีกเลี่ยงการโต้แย้ง โต้เถียงจากลูกค้า
- วิธีการประสานงาน การบริหารเวลา และการติดต่อกลับ
การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจ - พอใจ และประทับใจ
- การแก้ไขปัญหา..ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก Difficult Situation
- การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล (Best Practice)
- การแก้ไขปัญหา ให้จบภายในสายแรก First Call Resolution (FCR)
- ข้อควรระวังในขณะรับเรื่องร้องเรียน
- การใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ ปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ

Brainstorming & Coaching
Case Study

Roleplay & Workshop
VDO Analysis
กิจกรรม & Practice
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Hotel

วันพุธที่
12
พฤษภาคม
2564
9.00-16.30 น.

5,500

Call
02-589-9001

ติดต่ออบรม
Online
Virtual
Training
ราคาพิเศษ

3

เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Telesales on Inbound & Outbound Phone)
หลักสูตรการเพิ่มยอดขาย ที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายการขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล
รายละเอียดหลักสูตร :

1. ความสำเร็จของพนักงานขาย (Telesales & Social Media)
 2. เหตุผลที่ลูกค้า ตัดสินใจซื้อสินค้า
 3. บทบาทของ Telesales
 4. เหตุผลที่ทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จตามเป้า
 5. เคล็ดลับนักขาย รางวัลยอดเยี่ยม "Thailand Call Center Agent Award สาขา Telesales" ที่ประสบความสำเร็จ
 6. การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงาน ทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นยอดนักขาย
 
7. กลยุทธ์และเทคนิคการขายทางโทรศัพท์..ให้ได้ยอด
 8. เทคนิคการสื่อสาร การพูด การใช้น้ำเสียง สำหรับงานขายและการบริการ ให้โดนใจอย่างมีประสิทธิผล
 
9. เทคนิคการรับมือกับการบอกปัด และการจัดการกับข้อโต้แย้งหรือปฏิเสธ จากลูกค้า
    • การสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจให้แก่ลูกค้า ถึงแม้ไม่เคยรู้จักกัน
    • โทรอย่างไร...ไม่ให้เสีย Brand
    • การโน้มน้าวและการเปลี่ยนข้อโต้แย้ง ให้เป็นยอดขาย
    • วิธีสังเกต วิเคราะห์พฤติกรรม-คำพูดลูกค้า แต่ละประเภท
  10.    เทคนิคการสร้างแนวทางในการสนทนาและการปรับ Script  ให้น่าสนใจ
    • Script เปิดการขาย เพื่อเปิดใจลูกค้า ด้วย Magic Word
    • เทคนิคการถามเพื่อค้นหา-วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
    • วิธีการนำเสนอขายสินค้าให้น่าสนใจ ดึงดูดใจในเวลาที่จำกัด
    • การสร้างคำพูดและ วิธีการพูดเพื่อโน้มน้าว ให้ประสบความสำเร็จ
    • Script มัดใจและปิดการขาย
 
11.  ฝึกปฏิบัติ "การเพิ่มยอดขายแบบมืออาชีพ"
     • ลูกค้าบน Social Media กับเทคนิคการเพิ่มยอดขายด้วยโทรศัพท์
     • การเปิดการขาย การนำเสนอ การโน้มน้าว การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย
     • การฟัง การตั้งคำถาม การให้ข้อมูล การขายเชิงที่ปรึกษา
     • การสร้างสัมพันธ์หลังการขาย
     • การเพิ่มฐานลูกค้า

Workshop - Role Playing & Practice : ฝึกการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
โดยใช้เทคนิคในการเปิดการขาย การนำเสนอ การตอบข้อโต้แย้ง
การโน้มน้าว-กระตุ้นการขาย และปิดการขาย

กิจกรรม “Build up Yourself”
มุ่งมั่นสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ


ton-b_150p

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Hotel

วันพุธที่
19
พฤษภาคม
2564
9.00-16.30 น.

 

5,500

Call
02-589-9001

ติดต่ออบรม
Online
Virtual
Training
ราคาพิเศษ


4

ภาวะผู้นำ และ Call Center Supervisor มืออาชีพ 
(Professional Call Center Supervisor)   
บทบาทภาระหน้าที่ของหัวหน้าทีมงาน, Call Center Supervisor
- เป้าหมายที่ท้าทายของ Call Center และทีมงาน
- ภาวะผู้นำและคุณสมบัติ..ในการดูแล Call Center
- ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และวิธีแก้ไข
- Supervisor กับการควบคุมดูแล Agent ให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายอย่างราบรื่น

จิตวิทยาในการสื่อสารกับทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
- วิธีการสอนงาน, มอบหมายงาน และสั่งงาน
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center และการให้ Feedback
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง
- เทคนิคการสื่อสาร กับลูกน้องที่ขยัน กับลูกน้องที่ไม่เชื่อฟัง
- วิธีการขจัดความขัดแย้งของ Call Center
- เทคนิคการประสานงาน เพื่อให้ราบรื่น .... ฯลฯ

การควบคุมดูแล Call Center และ Agent เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ทักษะของทีมงาน และการพัฒนาศักยภาพของลูกทีม
- เทคนิคการกระตุ้นผลงาน (Drive/Motivation Technique)
- เทคนิคการบริหารเวลาปฏิบัติงานของลูกทีม
- วิธีการบริหารความเครียด ปรับอารมณ์ และการสร้างความสุขในที่ทำงาน

กลยุทธ์การบริหารงาน Call Center สู่ความสำเร็จ
- เปิดมุมมองใหม่ๆ กับการบริหารงานที่สร้างสรรค์ของ The Best Professional Supervisor

- การบริหารกฎ-ระเบียบ-ข้อบังคับ และข้อควรปฎิบัติ
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center
Case Study
Practice & Activity
Workshop
 
 
 
อ.สรวิทย์ บัวศรี 

Gold Orchid
Hotel
 

วันพฤหัสบดีที่
20
พฤษภาคม
2564
9.00-16.30 น


7,500
 
Call
02-589-9001

ติดต่ออบรม
Online
Virtual
Training
ราคาพิเศษ

5

เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook & Line)
(Professional Communication On Social Media) article
การพัฒนาความคิด พัฒนา EQ และการปรับเปลี่ยนคำพูด

• ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการที่แสดงออก
• เทคนิคการใช้ข้อความและคำพูดเชิงลบ เป็น บวก (Magic Words)

ความรู้ด้านงานสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media
• คุณสมบัติของ Admin Page
• ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท
• ปัญหาและผลเสียที่เกิดขึ้น ในโลก Social Media
• เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารจัดการ Case

การตอบข้อความผ่านทาง Page Facebook - Social Media
• การวิเคราะห์คำพูดที่แสดงออกถึงความไม่พอใจ
• การใช้ข้อความ Wording และคำพูดใน กรณีต่างๆ
• เทคนิคและวิธีการเขียนตอบข้อความใน Socia Media
• การใช้ข้อความ เพื่อความเข้าใจ กระจ่างชัด โน้มน้าวจิตใจ และลดข้อโต้แย้ง
• เทคนิคการเปลี่ยนข้อความและคำพูด (Magic Words)
• ตัวอย่าง Case ที่เกิดขึ้นจริง

Workshop & Practice
• ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการตอบข้อความ ในกรณีต่างๆ
• ข้อเสนอแนะ & สรุปเทคนิคที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของลูกค้า

พร้อมรายละเอียดเทคนิคในการจัดการและควบคุมต่างๆ มากมาย
Case Study
Practice & Activity
Workshop

อ.ขวัญเรือน

Gold Orchid
Hotel

วันเสาร์ที่
22
พฤษภาคม
2564
9.00-16.30 น

 

 

5,500

Call
02-589-9001

ติดต่ออบรม
Online
Virtual
Training
ราคาพิเศษ

 

ลำดับ หลักสูตรอบรม Call Center ประจำเดือน พฤษภาคม
Professional Contact Center Public Training
วิทยากร สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราอบรม สำรองที่นั่ง

1

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล article article
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)
สอนเทคนิคการสื่อสาร ปรับวิธีการพูด-ทัศนคติ การเจรจา จับประเด็น เพื่อสร้างความประทับใจ
- ทักษะวิธีการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการอย่างถูกต้อง โดยใช้ศิลปประยุกต์ Art & Feeling
- วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น (Face-to-Face และทางโทรศัพท์)
- มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
- อุปสรรคและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ
- ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
- วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยากให้เป็นความประทับใจ
- การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
- 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ประทับใจ
- วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
- วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
- เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
- การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการบริการ
- วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
- เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Thinking และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
- การใช้ Magic Words ด้วยทัศนคติและพลังคำพูดที่สร้างสรรค์..ที่ดีที่สุด
(ทั้งคำพูด และการเขียนตัวอักษรต่างๆ ผ่านทาง Social Media)
- ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Roleplay & Workshop
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)
ton-b_150p

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Hotel

วันพฤหัสบดีที่
6
พฤษภาคม
2564
9.00-16.30 น.

4,500

Call
02-589-9001

ติดต่ออบรม
Online
Virtual
Training
ราคาพิเศษ

2

ทักษะการรับมือ และจัดการเรื่องร้องเรียนลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก
(Crisis Complaint Handling with Difficult Situation & People)
ความคาดหวังเรื่องการบริการของ Call Center ที่มีต่อเรื่องร้องเรียนขั้นวิกฤติ
- การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
- ทัศนคติในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย
- เทคนิคการจัดการ เมื่อลูกค้าแสดงความไม่พอใจ ผ่านช่องทางต่างๆ
– แบบเผชิญหน้า (Face to Face)
– ผ่านทางโทรศัพท์ (Telephone)
– ผ่าน Social Media
พฤติกรรมนิสัยตัวตนของลูกค้า 9 แบบ ที่มีต่อเรื่องร้องเรียน Difficult People
- การบริการ และการรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภทในรูปแบบต่างๆ

- เทคนิคการขจัดข้อขัดแย้ง..และการสร้างสัมพันธภาพ
ขั้นตอนการบริการรับแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน ขั้นรุนแรง
- การรับสาย การรับฟัง การจับประเด็น การถาม การพูดจา การบันทึก Case
- วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร การสรุปเรื่องราว
- การครอบครองปัญหา และการสร้างความไว้วางใจ
- การควบคุมอารมณ์ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส
- ทักษะเทคนิคการพูด การสื่อสาร และการหลีกเลี่ยงการโต้แย้ง โต้เถียงจากลูกค้า
- วิธีการประสานงาน การบริหารเวลา และการติดต่อกลับ
การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจ - พอใจ และประทับใจ
- การแก้ไขปัญหา..ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก Difficult Situation
- การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล (Best Practice)
- การแก้ไขปัญหา ให้จบภายในสายแรก First Call Resolution (FCR)
- ข้อควรระวังในขณะรับเรื่องร้องเรียน
- การใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ ปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ

Brainstorming & Coaching
Case Study

Roleplay & Workshop
VDO Analysis
กิจกรรม & Practice
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Hotel

วันพุธที่
12
พฤษภาคม
2564
9.00-16.30 น.

5,500

Call
02-589-9001

ติดต่ออบรม
Online
Virtual
Training
ราคาพิเศษ

3

เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Telesales on Inbound & Outbound Phone)
หลักสูตรการเพิ่มยอดขาย ที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายการขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล
รายละเอียดหลักสูตร :

1. ความสำเร็จของพนักงานขาย (Telesales & Social Media)
 2. เหตุผลที่ลูกค้า ตัดสินใจซื้อสินค้า
 3. บทบาทของ Telesales
 4. เหตุผลที่ทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จตามเป้า
 5. เคล็ดลับนักขาย รางวัลยอดเยี่ยม "Thailand Call Center Agent Award สาขา Telesales" ที่ประสบความสำเร็จ
 6. การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงาน ทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นยอดนักขาย
 
7. กลยุทธ์และเทคนิคการขายทางโทรศัพท์..ให้ได้ยอด
 8. เทคนิคการสื่อสาร การพูด การใช้น้ำเสียง สำหรับงานขายและการบริการ ให้โดนใจอย่างมีประสิทธิผล
 
9. เทคนิคการรับมือกับการบอกปัด และการจัดการกับข้อโต้แย้งหรือปฏิเสธ จากลูกค้า
    • การสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจให้แก่ลูกค้า ถึงแม้ไม่เคยรู้จักกัน
    • โทรอย่างไร...ไม่ให้เสีย Brand
    • การโน้มน้าวและการเปลี่ยนข้อโต้แย้ง ให้เป็นยอดขาย
    • วิธีสังเกต วิเคราะห์พฤติกรรม-คำพูดลูกค้า แต่ละประเภท
  10.    เทคนิคการสร้างแนวทางในการสนทนาและการปรับ Script  ให้น่าสนใจ
    • Script เปิดการขาย เพื่อเปิดใจลูกค้า ด้วย Magic Word
    • เทคนิคการถามเพื่อค้นหา-วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
    • วิธีการนำเสนอขายสินค้าให้น่าสนใจ ดึงดูดใจในเวลาที่จำกัด
    • การสร้างคำพูดและ วิธีการพูดเพื่อโน้มน้าว ให้ประสบความสำเร็จ
    • Script มัดใจและปิดการขาย
 
11.  ฝึกปฏิบัติ "การเพิ่มยอดขายแบบมืออาชีพ"
     • ลูกค้าบน Social Media กับเทคนิคการเพิ่มยอดขายด้วยโทรศัพท์
     • การเปิดการขาย การนำเสนอ การโน้มน้าว การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย
     • การฟัง การตั้งคำถาม การให้ข้อมูล การขายเชิงที่ปรึกษา
     • การสร้างสัมพันธ์หลังการขาย
     • การเพิ่มฐานลูกค้า

Workshop - Role Playing & Practice : ฝึกการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
โดยใช้เทคนิคในการเปิดการขาย การนำเสนอ การตอบข้อโต้แย้ง
การโน้มน้าว-กระตุ้นการขาย และปิดการขาย

กิจกรรม “Build up Yourself”
มุ่งมั่นสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ


ton-b_150p

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Hotel

วันพุธที่
19
พฤษภาคม
2564
9.00-16.30 น.

 

5,500

Call
02-589-9001

ติดต่ออบรม
Online
Virtual
Training
ราคาพิเศษ


4

ภาวะผู้นำ และ Call Center Supervisor มืออาชีพ 
(Professional Call Center Supervisor)   
บทบาทภาระหน้าที่ของหัวหน้าทีมงาน, Call Center Supervisor
- เป้าหมายที่ท้าทายของ Call Center และทีมงาน
- ภาวะผู้นำและคุณสมบัติ..ในการดูแล Call Center
- ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และวิธีแก้ไข
- Supervisor กับการควบคุมดูแล Agent ให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายอย่างราบรื่น

จิตวิทยาในการสื่อสารกับทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
- วิธีการสอนงาน, มอบหมายงาน และสั่งงาน
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center และการให้ Feedback
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง
- เทคนิคการสื่อสาร กับลูกน้องที่ขยัน กับลูกน้องที่ไม่เชื่อฟัง
- วิธีการขจัดความขัดแย้งของ Call Center
- เทคนิคการประสานงาน เพื่อให้ราบรื่น .... ฯลฯ

การควบคุมดูแล Call Center และ Agent เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ทักษะของทีมงาน และการพัฒนาศักยภาพของลูกทีม
- เทคนิคการกระตุ้นผลงาน (Drive/Motivation Technique)
- เทคนิคการบริหารเวลาปฏิบัติงานของลูกทีม
- วิธีการบริหารความเครียด ปรับอารมณ์ และการสร้างความสุขในที่ทำงาน

กลยุทธ์การบริหารงาน Call Center สู่ความสำเร็จ
- เปิดมุมมองใหม่ๆ กับการบริหารงานที่สร้างสรรค์ของ The Best Professional Supervisor

- การบริหารกฎ-ระเบียบ-ข้อบังคับ และข้อควรปฎิบัติ
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center
Case Study
Practice & Activity
Workshop
 
 
 
อ.สรวิทย์ บัวศรี 

Gold Orchid
Hotel
 

วันพฤหัสบดีที่
20
พฤษภาคม
2564
9.00-16.30 น


7,500
 
Call
02-589-9001

ติดต่ออบรม
Online
Virtual
Training
ราคาพิเศษ

5

เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook & Line)
(Professional Communication On Social Media) article
การพัฒนาความคิด พัฒนา EQ และการปรับเปลี่ยนคำพูด

• ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการที่แสดงออก
• เทคนิคการใช้ข้อความและคำพูดเชิงลบ เป็น บวก (Magic Words)

ความรู้ด้านงานสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media
• คุณสมบัติของ Admin Page
• ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท
• ปัญหาและผลเสียที่เกิดขึ้น ในโลก Social Media
• เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารจัดการ Case

การตอบข้อความผ่านทาง Page Facebook - Social Media
• การวิเคราะห์คำพูดที่แสดงออกถึงความไม่พอใจ
• การใช้ข้อความ Wording และคำพูดใน กรณีต่างๆ
• เทคนิคและวิธีการเขียนตอบข้อความใน Socia Media
• การใช้ข้อความ เพื่อความเข้าใจ กระจ่างชัด โน้มน้าวจิตใจ และลดข้อโต้แย้ง
• เทคนิคการเปลี่ยนข้อความและคำพูด (Magic Words)
• ตัวอย่าง Case ที่เกิดขึ้นจริง

Workshop & Practice
• ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการตอบข้อความ ในกรณีต่างๆ
• ข้อเสนอแนะ & สรุปเทคนิคที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของลูกค้า

พร้อมรายละเอียดเทคนิคในการจัดการและควบคุมต่างๆ มากมาย
Case Study
Practice & Activity
Workshop

อ.ขวัญเรือน

Gold Orchid
Hotel

วันเสาร์ที่
22
พฤษภาคม
2564
9.00-16.30 น

 

 

5,500

Call
02-589-9001

ติดต่ออบรม
Online
Virtual
Training
ราคาพิเศษ