CME Training Center หรือ Contacts Mind Education Training Center ดำเนินงานโดย บริษัท คอนแทคส์ มายด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Contacts Mind Education Co.,Ltd.) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยจัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรม ให้บริการทั้งการอบรม Inhouse Training และ Public Training พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านงานบริการและจัดการฝึกอบรม ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติทางด้านงานบริการที่โดดเด่น ครบถ้วน พร้อมจัดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการบริการ อย่างครบวงจร พร้อมหลักสูตรที่ผ่านการกลั่นกรองและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้...เพื่อมุ่งเน้นการบริการ ส่งเสริมอาชีพ และยกระดับเรื่องการบริการ...สู่ความเป็นเลิศ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เรามุ่งเน้นการยกระดับและคุณภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

CME Training Center Training Center ที่เปิดสอนและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยคุณภาพการสอน ที่เน้นการนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง จึงได้รับความเชื่อมั่น มั่นใจและไว้วางใจจากผู้ประกอบการ มากกว่า 400 องค์กร (มากกว่า 1,000 รุ่น) ให้ดำเนินการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา หลายประเภท เช่น
        Service Excellence อบรมการบริการที่เป็นเลิศ
        Personality อบรมบุคลิกภาพ
        Communication อบรมการสื่อสาร
        Service Mind อบรมการบริการด้วยหัวใจ
        Complaint Handling & Management อบรมการรับเรื่องร้องเรียน, การแก้ไขปัญหา
        Sales & Management อบรมการขาย, อบรมพนักงานขาย, อบรมเทคนิคการขาย, อบรมการบริหารทีมขาย
        Supervisor & Management อบรม Supervisor, อบรมหัวหน้างาน
        Manager & Management อบรมกลยุทธ์การบริหารงาน สำหรับผู้บริหาร - ผู้จัดการ
        Teamwork & Team Building อบรมการทำงานเป็นทีม
        Creative Thinking & Service Innovation อบรมการคิดสร้างสรรค์ - นวัตกรรมการบริการ
        Positive Thinking อบรมการคิดเชิงบวก
        Happy Workplace & Work Life Balance  อบรมการสร้างความสุขในที่ทำงาน 8 ประการ (Happy 8)
        Contact Center อบรม Call Center

โดยใช้เครื่องมือสื่อการสอนที่ออกแบบเและเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเอง ดำเนิน การสอนโดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงาน และเป็นมืออาชีพด้าน Management และ Operation โดยตรงกว่า 27 ปี พร้อมรับเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงาน อย่างครบถ้วน ซึ่งต้องผ่านหลักสูตร Teacher Training Course และการสอบสอน เพื่อรับรองให้ได้วิทยากรที่มีคุณภาพ

จุดเด่นของ CME Training Center คือ ความใส่ใจในผู้เรียน-ตลอดจนเนื้อหาใหม่ๆ ที่พิเศษตลอดการอบรม การให้ Solution ที่เข้าใจง่าย / เน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น / ปรับปรุงพัฒนาด้วย NLP (Neuro - Linguistic Programmingเพิ่ม ทักษะ และเน้นวิธีการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี พร้อม Case Study ดีๆ ที่หลากหลาย-น่าสนใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในงานบริการ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกฝนอย่างสนุกสนาน เป็นกันเองในขณะอบรม จนมีการเปลี่ยนแปลงเห็นผลได้อย่างชัดเจน ซึ่งทุกหลักสูตรที่อบรม ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที

 

Thailand Call Center Directory 2019

  • เลขหมาย 4 หลัก
  • Government
  • Outsourcing
  • Telecommunication
  • Banking & Financial
  • Call Center Vendor (ผู้จำหน่ายระบบ Call Center & อุปกรณ์ต่อร่วม)