CME Training Center หรือ Contacts Mind Education Training Center ดำเนินงานโดย บริษัท คอนแทคส์ มายด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Contacts Mind Education Co.,Ltd.) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยจัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรม ให้บริการทั้งการอบรม Inhouse Training และ Public Training พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านงานบริการและจัดการฝึกอบรม ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติทางด้านงานบริการที่โดดเด่น ครบถ้วน พร้อมจัดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการบริการใหม่ๆ อย่างครบวงจร พร้อมหลักสูตรที่ผ่านการกลั่นกรองและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้...เพื่อมุ่งเน้นการบริการ ส่งเสริมอาชีพ และยกระดับเรื่องการบริการ...สู่ความเป็นเลิศ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เราเน้นการยกระดับและคุณภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

Contacts Mind Education เป็นศูนย์การเรียนรู้ Training Center ที่เปิดสอนและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ด้วยคุณภาพการสอน จากวิทยากรระดับประเทศ ชำนาญการสอน การถ่ายทอด ที่เน้นการนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง จึงได้รับความเชื่อมั่น มั่นใจและไว้วางใจจากผู้ประกอบการ มากกว่า 400 องค์กร (มากกว่า 1,000 รุ่น) ให้ดำเนินการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา หลายประเภท เช่น
        • Service Excellence อบรมการบริการที่เป็นเลิศ
        • Service Mind อบรมการบริการด้วยหัวใจ
        • Personality อบรมบุคลิกภาพ
        • Communication อบรมการสื่อสาร
        • Complaint Handling & Management อบรมการรับเรื่องร้องเรียน, การแก้ไขปัญหา
        • Sales & Management อบรมการขาย, อบรมพนักงานขาย, อบรมเทคนิคการขาย, อบรมการบริหารทีมขาย
        • Supervisor & Management อบรม Supervisor, อบรมหัวหน้างาน
        • Manager & Management อบรมกลยุทธ์การบริหารงาน สำหรับผู้บริหาร - ผู้จัดการ
        • Teamwork อบรมการทำงานเป็นทีม ทีมบริการ
        • Creative Thinking & Service Innovation อบรมการคิดสร้างสรรค์ - นวัตกรรมการบริการ
        • Positive Thinking อบรมการคิดเชิงบวก
        • Happy Workplace & Work Life Balance อบรมการสร้างความสุขในที่ทำงาน และการใช้ชีวิตอย่างสมดุล
        • Contact Center อบรม Call Center / Contact Center
        • Social Media เน้นการเขียนตอบลูกค้าผ่านทาง Facebook และ Line Chat ด้วยภาษาที่สุภาพ สวยงาม

โดยใช้เครื่องมือสื่อการสอนที่ออกแบบเและเป็นลิขสิทธิ์คิดค้นขึ้นเอง ดำเนิน การสอนโดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงาน  และเป็นมืออาชีพด้าน Management และ Operation โดยตรงมากกว่า 29 ปี  พร้อมรับเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงาน อย่างครบถ้วน ซึ่งต้องผ่านหลักสูตร Teacher Training Course และการสอบสอน เพื่อรับรองให้ได้วิทยากรที่มีคุณภาพ

จุดเด่นของ  Contacts Mind Education คือ ความใส่ใจในผู้เรียน-ตลอดจนเนื้อหาใหม่ๆ ที่พิเศษตลอดการอบรม การให้ Solution ที่เข้าใจง่าย / เน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น / ปรับปรุงพัฒนาด้วย NLP (Neuro - Linguistic Programming เพิ่มทักษะ และเน้นวิธีการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี พร้อม Case Study ดีๆ ที่หลากหลาย-น่าสนใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในงานบริการ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกฝนอย่างสนุกสนาน เป็นกันเองในขณะอบรม จนมีการเปลี่ยนแปลงเห็นผลได้อย่างชัดเจน ซึ่งทุกหลักสูตรที่อบรม ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที
__________________________________________

เกี่ยวกับ Instructor
อาจารย์ สรวิทย์ บัวศรี
(Soravit Buasree)
   
ผู้ชำนาญการทางด้านระบบงานบริการ Call Center มากกว่า 27 ปี (2535 – ปัจจุบัน)
วิทยากรบรรยาย และที่ปรึกษาทางด้านระบบงานบริการ Call Center / Contact Center / Customer Service
แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน,

กรรมการตัดสินรางวัลการประกวด Contact Center Award

ตำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท Contacts Mind Education จำกัด 
• ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
• นายกสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association) (2015-2017)
• ที่ปรึกษาด้าน Call Center / Contact Center / Outsourcing Service & CRM
• วิทยากรบรรยาย การบริการ Call Center / Contact Center / Customer Service

คณะกรรมการตัดสินรางวัลการประกวด Call Center Awards


ประสบการณ์การทำงานด้าน Call Center : 2535 – ปัจจุบัน
• เป็นผู้ริเริ่มคนแรก ของ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (2540) ที่นำเสนอการปรับปรุงระบบการบริการ 1177
   ระบบงานแจ้งเหตุขัดข้องและรับเรื่องร้องเรียน  จากระบบ Manual ให้เป็นระบบ Call Center Computerize
   ด้วยงบประมาณ 40 ล้านบาท (120 Seats)
• เป็นผู้สอนงานบริการและ Coaching ให้แก่พนักงาน ทั้งการสื่อสาร การบริการ การรับเรื่องทางโทรศัพท์
   การติดต่อประสานงาน การแก้ไขปัญหา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
• เป็นผู้ริเริ่มโครงการ Profit Center ผ่านระบบ Call Center ให้แก่หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบริการรับแจ้งเหตุขัดข้อง 1177 ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
• ออกแบบและพัฒนาระบบงานด้าน IVR 1100 และ 1111 ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานบริหารการจัดการระบบ Call Center
• ออกแบบและพัฒนา หลักสูตร ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการฝึกอบรมพนักงาน Call Center
• ออกแบบระบบ Profit Center, Outsourcing Call Center
• ที่ปรึกษา ด้านการจัดทำข้อเสนอ (Proposal) และข้อกำหนด (Term of Reference) เกี่ยวกับการจ้างบำรุงรักษาระบบ Call Center (Maintenance Project & Expansion Plan)
• ที่ปรึกษา ด้านการจัดทำข้อเสนอ (Proposal) และข้อกำหนด (Term of Reference) เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลระบบ Call Center (Data & Knowledge Based Application)
• ที่ปรึกษา ด้านการวางแผนและออกแบบระบบข้อมูล CRM สำหรับงาน Call Center
• ที่ปรึกษา ด้านกลยุทธ์การบริการลูกค้าใน Call Center
           - พิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิค (Technical Spec.) ตรวจสอบระบบการใช้งานระบบ Call Center
          
- พิจารณา Flow การทำงานของระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
• วิทยากรบรรยาย Call Center /Contact Center, Content Management System และ CRM ภาครัฐและเอกชน
• อาจารย์สอนการปฏิบัติงานของ Agent , Supervisor
• อาจารย์พิเศษวิชาลูกค้าสัมพันธ์, เทคนิคการออกแบบและบันทึกเสียงระบบ IVR
• ผู้จัดการศูนย์บริหารข้อมูลระบบลูกค้าสัมพันธ์
• อดีต Managing Director ผู้บริหาร ศูนย์บริการ Call Center : Travel Guide by True Move
• อดีตที่ปรึกษา ศูนย์บริการ Call Center : Travel Guide by True Move
• อดีตที่ปรึกษา ด้านการออกแบบและจัดทำข้อมูลบริการลูกค้า สสวท.
• อดีตที่ปรึกษา ด้านการออกแบบ ระบบ Call Center กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
• อดีตที่ปรึกษา 1752 CAC Critical Alarm Center
• อดีตที่ปรึกษา INN ร่วมด้วยช่วยกัน
• อดีตที่ปรึกษา บริษัท Stiebel Eltron Asia จำกัด
• อดีตที่ปรึกษา บริษัท Jagota จำกัด 
• อดีตที่ปรึกษา บริษัท เก้า เฮง เฮง จำกัด / Tell2Tel (นกแอร์ 1318 กด 4 และ กด 8)
• อดีตที่ปรึกษา ด้าน Service & Complaint Management @ Counter Service
อดีตที่ปรึกษา ด้านศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 1648 GPO Contact Center (Call Center Services)
อดีตที่ปรึกษา ด้านศูนย์บริการลูกค้า สสวท.
• ที่ปรึกษา ด้านกลยุทธ์ศูนย์บริการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ (Tele-Sales & Tele-Marketing & Survey)

ผลงานด้านหนังสือ:
บทความเรื่อง Call Center & CRM หนังสือพิมพ์ Telecom Journal
หนังสือ Call Center & Voice Processing
หนังสือ Contact Center & Management
หนังสือ Thailand Call Center 2008
หนังสือ Thailand Call Center 2009
นิตยสารราย 2 เดือน Call Center & Telephony Journal (ปี 2010)


_______________________________________________________________

อาจารย์ ดร.วิรัตน์ เตชะนิรัติศัย :
วิทยากรประจำสถาบัน หลักสูตรการบริหาร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโครงสร้าง และพัฒนาระบบการปฏิบัติการร้านค้าปลีก
ตั้งแต่ระบบหน้าร้าน ถึงระบบสนับสนุน ออกแบบ และพัฒนาระบบแฟรนไชส์
การสร้างและใช้ Networking และ Connection เพื่อทำ Business Matching

ประวัติการทำงาน :  General Manager of Sales Promotion, Advertising, PR and Membership: Robinson Department Store
Vice President - Mall & Media Tesco Lotus
Vice President – New Business, CPF Trading Co., Ltd. (CP Food Market, CP Food World)
Managing Director & COO - True Lifestyle Retail Co., Ltd. (True Coffee)
Executive Vice President - Big C Super Center (Coffee Business)

ตำแหน่งปัจจุบัน : Managing Director— WellGate’ Distribution Co., Ltd,
QTV Marketing Co., Ltd. (Cambodia)/ Cambodia DTV Network Co., Ltd.
ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ การตลาด แบรนด์เชนอาหารและเครื่องดื่ม
วิทยากรด้าน การเชื่อม Connection & Business Matching
การบริหาร, พัฒนาองค์กร, พัฒนาธุรกิจ Start Up และ การพัฒนาบุคลากร
Account Director and Business Development Director, Coaching / Counseling
_______________________________________________________________

อาจารย์ Richel Tagawa Teraza (ริเชล ทากาวา เทราซ่า)

วิทยากรสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ รางวัล Customer Satisfaction Award 
โดยตรง จากประเทศฟิลิปปินส์

ตำแหน่งปัจจุบัน 
วิทยากรประจำ หลักสูตรภาษาอังกฤษ English Communication
Licensed English as a Secondary Language (ESL) Teacher

Education
• Professional Teaching Certification Program (PTC): University of the Philippines Open University (2011-2013)
• Bachelor of Arts in Communication Arts Major in Speech Communication, Minor in Writing: University of the Philippines Mindanao (2002-2006)

ประวัติการทำงาน
Travelport Philippines: BPO
     • Customer Service Representative,
       Aegis People Support,
       Incorporated: Makati Philippines (2006-2007)
       Delivers excellent customer experience for all flight and reservation concerns of US Based clients and customers.
 
    • Travelport Service Call Center Agents’ Team OIC,  
      Aegis People Support,
       Incorporated: Makati Philippines (2007-2008)
       Floor-walks for new nesting agents, barges with new team mates to pin point some areas for improvement and takes supervisor calls or escalated calls.


Trainer and Speaker
• A Tool to Develop ASEAN Citizens , A Seminar-Workshop for Thai  Teachers
• Basic Expressions- Greetings, Introductions and Farewells
• Orbitz Merchant and Retail Hotels Customer Service Training:  Makati, Philippines
• Resolutions and Retention Customer Response via eMail
• Advance Exchange Specialist Training
• Client-Specific Training
• Conversation, Pronounce, Tone & Voice, Polite Script (Verbal & Sentence) , Etiquette

-------------------

 อ.ปู ขวัญเรือน กมลกลาง
รางวัล The Best Contact Center Award สาขา Social Media Management จากสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย TCCTA


ตำแหน่งปัจจุบัน 
Manager
Senior Call Center Representative (ดูแลการตอบ Page สินค้าอุปโภค บริโภค เช่น KFC, Nestle และอีกมากมาย กว่า 20 Pages)

วิทยากรประจำสถาบัน หลักสูตร Social Media Management
วิทยากรที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน Thailand Call Center Academy
(Certified by Thailand Call Center Academy)