Latest

หลักสูตร Happy Workplace & Work Life Balance (หลักสูตรอบรมการสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน และการทำงานให้มีความสุข) อบรม องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ การสร้างสมดุลในชีวิตHappy 8

หลักสูตร Happy Workplace & Work Life Balance : Stress Relief หลักสูตรที่เน้นกิจกรรม สร้างความสุข สร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้เรียน สร้างจิตสำนึก สร้างแรงบันดาลใจ ความเข้าใจ ความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในขณะทำงาน เพิ่มพลังในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนความคิด ขจัดความขัดแย้ง ขจัดความเครียด ปรับความทุกข์ให้กลายเป็นความสุข พร้อมนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานทั้งองค์กรได้อย่างมีเป้าหมาย โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : เป็นวิทยากรส่งมอบความสุข รอยยิ้ม ความรู้ ซึ่งทุกกิจกรรม..สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในขณะทำงาน และ Workshop ที่สนุกสนานตลอดทั้ง Class สามารถสร้างคุณค่าให้กับชีวิตและการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม..เห็นผลทันทีหลังจบ Class

 

หลักสูตร : Line Chat Sales & Service Technique (เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการขาย และการบริการ ผ่านทาง Line)

หลักสูตร : Line Chat Sales & Service Technique (เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการขาย และการบริการ ผ่านทาง Line) เพราะศาสตร์การพูดกับการเขียน แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้น หลักสูตร Social Media Marketing จึงได้ออกแบบมาเพื่อเน้นการสื่อสาร ด้านการขาย ผ่านตัวอักษรด้วยการเขียน-พิมพ์ตอบ บน Social Media โดยเฉพาะ อย่างเข้มข้น ด้วยภาษาที่สวยงาม กระชับ ชัดเจน และโดนใจลูกค้า รวมถึง Workshop ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆที่ไม่มีในหนังสือและในเว็บไซต์ เน้นฝึกเขียนตอบจริงจากตัวอย่างจริง เพื่อสามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที (อบรมและสอนโดยวิทยากร รางวัล The Best Contact Center Awards 2016 สาขา Social Media Marketing รับรองโดยสมาคม Call Center ประเทศไทย (Thai Contact Center Trade Association))

Read More

 

CME Training Center อบรมหลักสูตร Social Media เทคนิคการสื่อสารด้วยการเขียน-ตอบผ่าน Social Media, Chat อย่างมีประสิทธิผล อบรมโดยวิทยากรรางวัล The Best Contact Center Awards สาขา Social Media รับรองโดยสมาคม TCCTA (สมาคมCall Centerประเทศไทย)

CME Training Center จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท Zilingo จำกัด หลักสูตร Non-Voice : เทคนิคการสื่อสารด้วยการเขียน-ตอบผ่าน Social Media, Chat อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรม ทางด้านการสื่อสารผ่านตัวอักษร ผ่านการเขียน-การพิมพ์ บน Social Media ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี อ.ปู ขวัญเรือน กมลกลาง วิทยากร ที่ได้รับรองการสอนจากสถาบัน Thailand Call Center Academy (รางวัล The Best Contact Center Award สาขา Social Media จากสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย) ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ รวมถึง Workshop ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆที่ไม่มีในหนังสือและหาไม่ได้ ได้ฝึกปรับแก้-พร้อมความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media Facebook, E-mail, Chat, Line

หลักสูตร Non-Voice : เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media (Facebook & Line) (Effective Communication & Writing Social Media Technique) เพราะศาสตร์การพูดกับการเขียน แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้น หลักสูตร Social Media Marketing จึงได้ออกแบบมาเพื่อเน้นการสื่อสารผ่านตัวอักษร ด้วยการเขียน-การพิมพ์ตอบบน Social Media และวิธีการตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ ด้วยภาษาที่สวยงาม ทุก Page Character การรับเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียน รวมถึง Workshop ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆที่ไม่มีในหนังสือและในเว็บไซต์ ได้ฝึกแต่งปรับแก้-โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ไปฏิบัติงานได้ทันที (อบรมและสอนโดยวิทยากร รางวัล The Best Contact Center Awards 2016 สาขา Social Media Marketing รับรองโดยสมาคม Call Center ประเทศไทย (Thai Contact Center Trade Association))

CME Training Center อบรมหลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนลูกค้าระดับสูง และการสร้างทีมบริการ (inhouse Training บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน))

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติจาก บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท์  จำกัด (มหาชน) ในการอบรมให้แก่พนักงาน ฝ่ายขาย และการตลาด ใน หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนลูกค้า ระดับสูง และการสร้างทีมบริการ โดยเน้น การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่าน ช่องทางของการร้องเรียน – เคาน์เตอร์บริการ โทรศัพท์  จดหมาย อีเมล์ และ Social Media ต่างๆแนวทางการรับมือ เมื่อเกิดข้อร้องเรียน ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาและการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  การระงับเหตุเฉพาะหน้า กรณีเกิดเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ขาย พื้นที่ทำงาน เคาน์เตอร์บริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริการ  เน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ