Latest

หลักสูตร Happy Workplace & Work Life Balance (หลักสูตรอบรมการสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน และการทำงานให้มีความสุข) อบรม องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ การสร้างสมดุลในชีวิตHappy 8

หลักสูตร Happy Workplace & Work Life Balance : Stress Relief หลักสูตรที่เน้นกิจกรรม สร้างความสุข สร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้เรียน สร้างจิตสำนึก สร้างแรงบันดาลใจ ความเข้าใจ ความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในขณะทำงาน เพิ่มพลังในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนความคิด ขจัดความขัดแย้ง ขจัดความเครียด ปรับความทุกข์ให้กลายเป็นความสุข พร้อมนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานทั้งองค์กรได้อย่างมีเป้าหมาย โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : เป็นวิทยากรส่งมอบความสุข รอยยิ้ม ความรู้ ซึ่งทุกกิจกรรม..สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในขณะทำงาน และ Workshop ที่สนุกสนานตลอดทั้ง Class สามารถสร้างคุณค่าให้กับชีวิตและการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม..เห็นผลทันทีหลังจบ Class

 

หลักสูตร : Line Chat Sales & Service Technique (เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการขาย และการบริการ ผ่านทาง Line)

หลักสูตร : Line Chat Sales & Service Technique (เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการขาย และการบริการ ผ่านทาง Line) เพราะศาสตร์การพูดกับการเขียน แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้น หลักสูตร Social Media Marketing จึงได้ออกแบบมาเพื่อเน้นการสื่อสาร ด้านการขาย ผ่านตัวอักษรด้วยการเขียน-พิมพ์ตอบ บน Social Media โดยเฉพาะ อย่างเข้มข้น ด้วยภาษาที่สวยงาม กระชับ ชัดเจน และโดนใจลูกค้า รวมถึง Workshop ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆที่ไม่มีในหนังสือและในเว็บไซต์ เน้นฝึกเขียนตอบจริงจากตัวอย่างจริง เพื่อสามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที (อบรมและสอนโดยวิทยากร รางวัล The Best Contact Center Awards 2016 สาขา Social Media Marketing รับรองโดยสมาคม Call Center ประเทศไทย (Thai Contact Center Trade Association))

Read More

 

CME Training Center อบรมหลักสูตร Social Media เทคนิคการสื่อสารด้วยการเขียน-ตอบผ่าน Social Media, Chat อย่างมีประสิทธิผล อบรมโดยวิทยากรรางวัล The Best Contact Center Awards สาขา Social Media รับรองโดยสมาคม TCCTA (สมาคมCall Centerประเทศไทย)

CME Training Center จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท Zilingo จำกัด หลักสูตร Non-Voice : เทคนิคการสื่อสารด้วยการเขียน-ตอบผ่าน Social Media, Chat อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรม ทางด้านการสื่อสารผ่านตัวอักษร ผ่านการเขียน-การพิมพ์ บน Social Media ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี อ.ปู ขวัญเรือน กมลกลาง วิทยากร ที่ได้รับรองการสอนจากสถาบัน Thailand Call Center Academy (รางวัล The Best Contact Center Award สาขา Social Media จากสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย) ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ รวมถึง Workshop ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆที่ไม่มีในหนังสือและหาไม่ได้ ได้ฝึกปรับแก้-พร้อมความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media Facebook, E-mail, Chat, Line

หลักสูตร Non-Voice : เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media (Facebook & Line) (Effective Communication & Writing Social Media Technique) เพราะศาสตร์การพูดกับการเขียน แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้น หลักสูตร Social Media Marketing จึงได้ออกแบบมาเพื่อเน้นการสื่อสารผ่านตัวอักษร ด้วยการเขียน-การพิมพ์ตอบบน Social Media และวิธีการตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ ด้วยภาษาที่สวยงาม ทุก Page Character การรับเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียน รวมถึง Workshop ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆที่ไม่มีในหนังสือและในเว็บไซต์ ได้ฝึกแต่งปรับแก้-โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ไปฏิบัติงานได้ทันที (อบรมและสอนโดยวิทยากร รางวัล The Best Contact Center Awards 2016 สาขา Social Media Marketing รับรองโดยสมาคม Call Center ประเทศไทย (Thai Contact Center Trade Association))

CME Training Center อบรมหลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนลูกค้าระดับสูง และการสร้างทีมบริการ (inhouse Training บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน))

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติจาก บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท์  จำกัด (มหาชน) ในการอบรมให้แก่พนักงาน ฝ่ายขาย และการตลาด ใน หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนลูกค้า ระดับสูง และการสร้างทีมบริการ โดยเน้น การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่าน ช่องทางของการร้องเรียน – เคาน์เตอร์บริการ โทรศัพท์  จดหมาย อีเมล์ และ Social Media ต่างๆแนวทางการรับมือ เมื่อเกิดข้อร้องเรียน ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาและการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  การระงับเหตุเฉพาะหน้า กรณีเกิดเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ขาย พื้นที่ทำงาน เคาน์เตอร์บริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริการ  เน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

CME Training Center อบรมหลักสูตรการบริหารการขายให้ถึงเป้าหมาย (inhouse Training บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน))

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติจาก บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท์  จำกัด (มหาชน) ในการอบรมให้แก่พนักงาน ฝ่ายขาย และการตลาด ใน หลักสูตรการบริหารการขายให้ถึงเป้าหมาย พร้อมถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด ความรู้แบบเต็มๆ รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การระบายความเครียด การบริการด้วยความสุข ความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่ยอดเยี่ยม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริการ สมกับเป็นสุดยอดทีมงานบริการลูกค้าอย่างแท้จริง

หลักสูตรฝึกอบรม Effective Communication & Professional Service

เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมืออาชีพ (Effective Communication Technique & Professional Service)  : ความรู้ความเข้าใจและทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งจากพฤติกรรม การกระทำ น้ำเสียง คำพูด และการพูดจา ของพนักงาน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับงานบริการ  นอกจากนั้นพนักงาน สามารถเป็นผู้สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้เกิดขึ้นในใจของผู้ใช้บริการได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มสนทนา พร้อมการบริการ โดยใช้ระบบความคิดและเทคนิคในการพัฒนาศักยภาพ และความคิดเชิงบวกพร้อมการบริการด้วยใจจากคำพูดและพฤติกรรม ซึ่งจะเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า นอกจากนั้นยังมีความสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ในการเป็นผู้ให้บริการที่ดีอีกด้วย

หลักสูตรฝึกอบรม Premier Service & Service Excellence Beyond Expectation

การบริการที่เป็นเลิศระดับ Premium และการบริการเหนือความคาดหมาย (Premium Services & Service Excellence Beyond Expectation) : ความรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ งานบริการ การสร้างพลังแรงจูงใจ การสร้างสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในการทำงาน  การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ การเปลี่ยนความคิดเป็นเชิงบวก เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะงานบริการลูกค้า ซึ่งมีทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร เนื่องจากพนักงานทุกคน ต้องทำหน้าที่เสมือนพนักงานต้อนรับของฝ่ายนั้นๆ ที่สามารถเป็นผู้สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้เกิดขึ้นในใจของผู้รับบริการได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัส รวมทั้งเป็นจุดที่สามารถสร้างความประทับใจอย่างเหนือความคาดหมาย และเหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าทั่วไป

หลักสูตรฝึกอบรม Professional Complaint Handling & Management

การบริหารและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า..อย่างมืออาชึพ” (Professional Complaint Handling & Management)  : มีเหตุผลหลายๆ อย่าง ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกผิดหวัง ทั้งจากเงื่อนไขและการบริการที่ได้รับ จึงมักติดต่อเข้ามาเพื่อบ่นร้องเรียน ด่า ต่อว่า ตำหนิ โวยวาย ฟ้องร้องในเรื่องที่ไม่พึงพอใจ ด้วยความหวังที่ต้องการจะเห็นการแก้ไขปัญหา ได้รับการบริการที่ควรจะได้รับให้เป็นไปตามที่คาดหวัง ดังนั้น พนักงานผู้ให้บริการ จึงจะต้องมีวิธีการรับมือและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี ซึ่งหากว่าพนักงาน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าไร ถูกต้อง รวดเร็วเพียงใด ก็ยิ่งสามารถลดความไม่พอใจ และสร้างความประทับใจได้มากขึ้นเป็นลำดับ  

หลักสูตรฝึกอบรม Professional Salesmanship

เทคนิคการนำเสนอ..เพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า (Professional Salesmanship) : หลายองค์กรได้เร่งให้ความสำคัญกับการขาย แต่สิ่งที่พบก็คือ พนักงานขายมักจะได้รับการปฏิเสธทันทีจากลูกค้าที่เสนอขายสินค้าหรือบริการ ดังนั้น พนักงานขาย จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะในการสื่อสาร การโน้มน้าว ปรับปรุงไหวพริบในการรับมือลูกค้า ฝึกฝนทักษะการขาย ทั้งแบบ Face to Face และทางโทรศัพท์ เพื่อให้การขายและการบริการทุกครั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ยอดขายและความพอใจสูงสุด 

หลักสูตรฝึกอบรม Customer Service Excellence

เทคนิคการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ แบบมืออาชีพ (Customer Service Mind to Service Excellence) : ความรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ งานบริการ การสร้างพลังแรงจูงใจ การสร้างสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในการทำงาน  การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ การเปลี่ยนความคิดเป็นเชิงบวก เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะงานบริการลูกค้า ซึ่งมีทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร เนื่องจากพนักงานทุกคน ต้องทำหน้าที่เสมือนพนักงานต้อนรับของฝ่ายนั้นๆ ที่สามารถเป็นผู้สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้เกิดขึ้นในใจของผู้รับบริการได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัส รวมทั้งเป็นจุดที่สามารถสร้างความประทับใจอย่างเหนือความคาดหมาย

Contacts Mind Education Training Center "CME Training Center" เปิดฝึกอบรมและสัมมนา ทั้งแบบ Inhouse Training และ Public Training สอนโดยเน้นคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อยกระดับการบริการสู่ระดับมืออาชีพ

Contacts Mind Education Training Center หรือชื่อย่อ "CME Training Center"
เป็นศูนย์การเรียนรู้ Training Center ที่เปิดสอนและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ด้วยคุณภาพการสอน วิทยากรระดับประเทศ ชำนาญการสอน การถ่ายทอด ที่เน้นการนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง  จึงได้รับความเชื่อมั่น มั่นใจและไว้วางใจจากผู้ประกอบการ มากกว่า 400 องค์กร (มากกว่า 1,000 รุ่น) ให้ดำเนินการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา หลายประเภท เช่น
        Service Excellence อบรมการบริการที่เป็นเลิศ
        Service Mind อบรมการบริการด้วยหัวใจ
        Personality อบรมบุคลิกภาพ
        Communication อบรมการสื่อสาร
        Complaint Handling & Management อบรมการรับเรื่องร้องเรียน, การแก้ไขปัญหา
        Sales & Management อบรมการขาย, อบรมพนักงานขาย, อบรมเทคนิคการขาย, อบรมการบริหารทีมขาย
        Supervisor & Management อบรม Supervisor, อบรมหัวหน้างาน
        Manager & Management อบรมกลยุทธ์การบริหารงาน สำหรับผู้บริหาร - ผู้จัดการ
        Teamwork อบรมการทำงานเป็นทีม - การสร้างทีม
        Creative Thinking & Service Innovation อบรมการคิดสร้างสรรค์ - นวัตกรรมการบริการ
        Positive Thinking อบรมการคิดเชิงบวก
        Happy Workplace & Work Life Balance อบรมการสร้างความสุขในที่ทำงาน และ การใช้ชีวิตอย่างสมดุล
        Contact Center อบรม Call Center / Contact Center
        • Social Media Managemet เน้นการเขียนตอบลูกค้าผ่านทาง Facebook และ Line Chat ด้วยภาษาที่สุภาพ สวยงาม

CME Training Center อบรมหลักสูตร Service Mind & Beyond Expectation (อบรมหัวหน้าสาขารมย์รวินท์คลินิค)

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก รมย์รวินท์ คลินิค จัดฝึกอบรม พนักงาน และ Beauty Treatment หลักสูตร Service Mind & Service Excellence Beyond Expectation (หลักสูตรการบริการลูกค้าด้วยใจด้วยบริการที่แตกต่าง) ณ คลินิคจุดบริการ สาขาเซ็นทรัลชิดลม โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเติมเต็มและวิธีการปฎิบัติต่อลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย ด้วยการบริการที่แตกต่าง ที่เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ใหม่ๆ สาระ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน ความอบอุ่น ความรัก ความใส่ใจในรายละเอียด สู่การบริการอีกระดับ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

CME Training Center อบรมการบริการด้านหน้า Counter แบบ Face to Face : ให้แก่ วุฒิศักดิ์ คลินิก 100 สาขาทั่วประเทศ จำนวน 2 รอบ

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติจาก บริษัท วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก เวชกรรม จำกัด (มหาชน) ในการอบรม 100 สาขา ทั่วประเทศ จำนวน 2 รอบ ในหลักสูตร จุดพลังเติมเต็มเรื่องการบริการลูกค้าด้วย Service Mind & การบริการที่เหนือความคาดหมาย / เทคนิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล และ เทคนิคการนำเสนอขาย...ให้ทะลุเป้า / Complaint Management แก่พนักงาน วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก คลินิกดูแลผิวพรรณและความงาม ทุกตำแหน่ง ทั้งตำแหน่งพนักงานต้อนรับ ด้านหน้า Counter ด้านหลัง Counter และพนักงาน Treatment ณ จุดบริการ เพื่อเป็นสุดยอดทีมงานบริการลูกค้าอย่างแท้จริง งศ์วาน)

CME Training Center อบรมหลักสูตร Service Mind & Effective Communication + Upsales Skill (อบรม true Coffee 8 รุ่น)

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติจาก true Coffee จัดฝึกอบรมน้องๆ true Coffee  จำนวน 8 รุ่น ในการอบรม หลักสูตร Service Mind & Effective Communication + Upsales  การบริการที่เหนือความคาดหมายและการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ทำยอดขายให้ทะลุเป้า ณ อาคารรุ่งโรจน์ Motivation Zone  ซึ่งมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเติมเต็มและวิธีการปฎิบัติต่อลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานงานบริการที่เหนือความคาดหมาย ที่เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ สาระ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน เฮฮา ความอบอุ่น พร้อมการปฎิบัติการด้วย Service Mind และเทคนิคการสื่อสาร เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ true Coffee และสร้างยอดขายให้ทะลุเป้า เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของชีวิต