เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตรการบริการ
หลักสูตรหัวหน้างาน
หลักสูตรการขาย
หลักสูตรแนะนำ

เกี่ยวกับหลักสูตร

CME Training Center
หลักสูตรดีๆ Style การสอนที่เป็น Signature การถ่ายทอดที่โดดเด่น ประสบการณ์จริงของวิทยากร เน้นคุณภาพ เข้มข้น ความรู้ใหม่ๆ เจาะลึกงานทางด้านการบริหารและการบริการโดยเฉพาะ
เนื้อหาแต่ละวิชาสอนไม่ซ้ำกัน สนุก เข้าใจง่าย ตรงประเด็น
โดยใช้เครื่องมือสื่อการสอนที่คิดค้นขึ้นเอง จึงเห็นผลถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนภายหลังการอบรมอย่างชัดเจน เหนือความคาดหมาย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง***
เพื่อยกระดับ..และก้าวสู่ระดับ Advance ที่แตกต่างของงานบริการคุณภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence Guarantee)

 หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ที่โดดเด่น เช่น
        • Service Excellence
        • Service Mind
        • Communication
        • Complaint Handling
        • Sales
        • Personality
        • Creative Thinking
        • Positive Thinking
        • Happy Workplace
        • Contact Center
        • Social Media Management

 Tips ประจำสัปดาห์
เทตนิคการบริการ

 

หลักสูตรการบริการ

หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ แบบมืออาชีพ (Service Excellence)
หลักสูตรการบริการ ที่สร้างความประทับใจลูกค้าด้วยการสื่อสารและบริการลูกค้าที่ออกมาจากใจ .. Recommended !!

หลักสูตร จุดพลังการบริการลูกค้าด้วยใจ...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)
หลักสูตรการบริการ ที่สร้างความประทับใจลูกค้าด้วยการสื่อสารและบริการลูกค้าที่ออกมาจากใจ .. Recommended !!

หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียน และประสานงานอย่างมืออาชีพ (Complaint Management & Handling Technique)
หลักสูตรที่สามารถรับมือและจัดการกับลูกค้าที่มีปัญหา ได้เป็นอย่างดี.. Recommended !!

 

หลักสูตรหัวหน้างาน

หลักสูตร Supervisor มืออาชีพ...ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
(Professional Supervisory Skill)
(How to be The Best Supervisor) ...
Recommended !!
*** หลักสูตรเข้มข้น รวมทุกเรื่องที่ Supervisor ต้องรู้และต้องทำ พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน

หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor
(Effective Coaching for Supervisor) .. Recommended !!
*** หลักสูตรที่เน้นวิธีการสื่อสารกับทีมงาน รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมขาย และการกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า
(Powerful Sales Team Management Strategic)
หลักสูตรที่เน้นกลยุทธ์การบริหาร สำหรับ ผู้จัดการร้านค้า-ผู้จัดการสาขา ที่ต้องการกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า..Recommended !!

 

หลักสูตรการขาย

หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้า..เพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า (Salesmanship)
หลักสูตรที่มีกลยุทธ์และเทคนิคดีๆ พร้อมวิธีการนำเสนอขายที่หลากหลาย...ที่ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการและซื้อเพิ่ม ..
Recommended !!

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Professional Telesales & Upsales Skill)
*** หลักสูตรการนำเสนอขายทางโทรศัพท์ ที่เน้นวิธีการเปิด-ปิดการขาย ค้นหาความต้องการลูกค้า เจรจาต่อรอง โน้มน้าว เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล..Recommended !!

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมขาย และการกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า
(Powerful Sales Team Management Strategic)
หลักสูตรที่เน้นกลยุทธ์การบริหาร สำหรับ ผู้จัดการร้านค้า-ผู้จัดการสาขา ที่ต้องการกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า..Recommended !!

 

 

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตร มารยาทและเทคนิคการบริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Effective Communication for Telephone)
หลักสูตรที่เน้นมารยาทและวิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อสร้างความประทับใจ
.. Recommended !!
หลักสูตร Happy Workplace
หลักสูตรที่สามารถสร้างความสุข สนุกในที่ทำงาน  สร้างจิตสำนึกในขณะทำงาน แรงบันดาลใจ การทำงานเป็น Teamwork ด้วยความรัก ความอบอุ่น การระบายความเครียด เสริมความรู้ด้านการบริการ และความผูกพันของพนักงานกับองค์กร .. Recommended !!
หลักสูตร Positive Thinking
หลักสูตรที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง  สร้างจิตสำนึกในขณะทำงาน ด้วยความคิดเชิงบวก
ทั้งจากพฤติกรรม การกระทำ และการคำพูด พร้อมละลายพฤติกรรม เสริมความรู้ด้านการบริการ ให้เกิดขึ้นในองค์กร .. Recommended !!

 

                                   

 

Contacts Mind Education Training Center หรือชื่อย่อ "CME Training Center"
เป็นศูนย์การเรียนรู้ Training Center ที่เปิดสอนและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ด้วยคุณภาพการสอน วิทยากรระดับประเทศ ชำนาญการสอน การถ่ายทอด ที่เน้นการนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง  จึงได้รับความเชื่อมั่น มั่นใจและไว้วางใจจากผู้ประกอบการ มากกว่า 400 องค์กร (มากกว่า 1,000 รุ่น) ให้ดำเนินการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา หลายประเภท เช่น
        Service Excellence อบรมการบริการที่เป็นเลิศ
        Service Mind อบรมการบริการด้วยหัวใจ
        Personality อบรมบุคลิกภาพ
        Communication อบรมการสื่อสาร
        Complaint Handling & Management อบรมการรับเรื่องร้องเรียน, การแก้ไขปัญหา
        Sales & Management อบรมการขาย, อบรมพนักงานขาย, อบรมเทคนิคการขาย, อบรมการบริหารทีมขาย
        Supervisor & Management อบรม Supervisor, อบรมหัวหน้างาน
        Manager & Management อบรมกลยุทธ์การบริหารงาน สำหรับผู้บริหาร - ผู้จัดการ
        Teamwork อบรมการทำงานเป็นทีม - การสร้างทีม
        Creative Thinking & Service Innovation อบรมการคิดสร้างสรรค์ - นวัตกรรมการบริการ
        Positive Thinking อบรมการคิดเชิงบวก
        Happy Workplace & Work Life Balance อบรมการสร้างความสุขในที่ทำงาน และ การใช้ชีวิตอย่างสมดุล
        Contact Center อบรม Call Center / Contact Center
        • Social Media Managemet เน้นการเขียนตอบลูกค้าผ่านทาง Facebook และ Line Chat ด้วยภาษาที่สุภาพ สวยงาม

         


CME Training Center หรือ Contacts Mind Education Training Center ดำเนินงานโดย บริษัท คอนแทคส์ มายด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Contacts Mind Education Co.,Ltd.) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยจัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรม ให้บริการทั้งการอบรม Inhouse Training และ Public Training พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านงานบริการและจัดการฝึกอบรม ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติทางด้านงานบริการที่โดดเด่น ครบถ้วน พร้อมจัดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการบริการ อย่างครบวงจร พร้อมหลักสูตรที่ผ่านการกลั่นกรองและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้...เพื่อมุ่งเน้นการบริการ ส่งเสริมอาชีพ และยกระดับเรื่องการบริการ...สู่ความเป็นเลิศ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เราเน้นประสิทธิผลในการยกระดับและคุณภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยการสอนจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงเท่านั้น

จุดเด่นของ  Contacts Mind Education คือ ความใส่ใจในผู้เรียน-ตลอดจนเนื้อหาใหม่ๆ ที่พิเศษตลอดการอบรม การให้ Solution ที่เข้าใจง่าย / เน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น / ปรับปรุงพัฒนาด้วย NLP (Neuro - Linguistic Programming เพิ่มทักษะ และเน้นวิธีการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี พร้อม Case Study ดีๆ ที่หลากหลาย-น่าสนใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในงานบริการ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกฝนอย่างสนุกสนาน เป็นกันเองในขณะอบรม จนมีการเปลี่ยนแปลงเห็นผลได้อย่างชัดเจน ซึ่งทุกหลักสูตรที่อบรม ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที

 

Course ID

More Information

CS-01

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมืออาชีพ (Effective Communication)
หลักสูตรการบริการ ที่สร้างความประทับใจลูกค้าด้วยการสื่อสาร ด้วยวิธีการพูด และการแสดงออก .. Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

CS-02

หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ แบบมืออาชีพ (Service Excellence)
หลักสูตรการบริการ ที่สร้างความประทับใจลูกค้าด้วยการสื่อสารและบริการลูกค้าที่ออกมาจากใจ .. Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

CS-03

หลักสูตร จุดพลังการบริการลูกค้าด้วยใจ...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)
หลักสูตรการบริการ ที่สร้างความประทับใจลูกค้าด้วยการสื่อสารและบริการลูกค้าที่ออกมาจากใจ .. Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

CS-04

หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้า..เพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า (Salesmanship)
หลักสูตรที่มีกลยุทธ์และเทคนิคดีๆ พร้อมวิธีการนำเสนอขายที่หลากหลาย...ที่ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการและซื้อเพิ่ม ..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

CS-05

หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียน และประสานงานอย่างมืออาชีพ (CComplaint Handling)
(Complaint Management & HandlingTechnique)
หลักสูตรที่สามารถรับมือและจัดการกับลูกค้าที่มีปัญหา ได้เป็นอย่างดี.. Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

CS-06

หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศระดับ Premium และการบริการเหนือความคาดหมาย (Premium Service)
(Premium Services & Service Beyond Expectation)

หลักสูตรที่เน้นเทคนิคการบริการพร้อม Workshop ที่สามารถสร้างความประทับใจได้อย่างโดดเด่น และโดนใจ..Recommended !!

 Please Call:
02-589-3001

 CS-07

หลักสูตร เทคนิครักษาลูกค้า และสร้างลูกค้าใหม่ ด้วยการโน้มน้าวจิตใจลูกค้า
(Customer Retention by Enhancing Effective Persuasion)
หลักสูตรที่เน้นวิธีการบริการ เพื่อหาลูกค้าใหม่ๆ การรักษาลูกค้า และดึงดูดลูกค้าที่กำลังยกเลิกการใช้บริการ..ให้กลับมาเหมือนเดิม..Recommended !!

 Please Call:
02-589-3001

 CS-08

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการบริการ
(Personality for Customer Service)
หลักสูตรที่เน้นวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์การบริการให้โดดเด่นขึ้น ..Recommended !!

 Please Call:
02-589-3001

 CS-12

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน..อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication & Co-ordinating Technique)
หลักสูตรที่เน้นการสื่อสาร ทั้งกับลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร  เพื่อการประสานงานและติดตามงานอย่างประสิทธิผล ....Recommended !!

 Please Call:
02-589-3001

 

Course ID

More Information

TP-01

หลักสูตร มารยาทและเทคนิคการบริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Effective Communication for Telephone)
หลักสูตรที่เน้นมารยาทและวิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อสร้างความประทับใจ
..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

TP-02

หลักสูตร การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ
(Professional Contact Center)

*** หลักสูตรที่มุ่งเน้นการปรับ Mindset วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อยกระดับปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ.... Recommended !!

 Please Call:
02-589-3001

TP-03

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Positive Thinking )
*** หลักสูตรการสนทนาทางโทรศัพท์ที่พนักงาน Call Center ทุกคนต้องเรียน .... Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

TP-04

หลักสูตร เทคนิคการประสานงานและการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling Technique)
*** หลักสูตรการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ที่เสริมวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนเรื่องรุนแรงถึง สคบ. และวิธีการแก้ไข ..... Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

TP-05

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Professional Telesales & Upsales Skill)
*** หลักสูตรการนำเสนอขายทางโทรศัพท์ ที่เน้นวิธีการเปิด-ปิดการขาย ค้นหาความต้องการลูกค้า เจรจาต่อรอง โน้มน้าว เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

Course ID

More Information

SPV-01 หลักสูตร Supervisor มืออาชีพ...ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
(Professional Supervisory Skill)
(How to be The Best Supervisor) ...
Recommended !!
*** หลักสูตรเข้มข้น รวมทุกเรื่องที่ Supervisor ต้องรู้และต้องทำ พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน
Please Call:
02-589-3001
SPV-02 หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor
(Effective Coaching for Supervisor) .. Recommended !!
*** หลักสูตรที่เน้นวิธีการสื่อสารกับทีมงาน รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล
Please Call:
02-589-3001
SPV-03 หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล สำหรับ Supervisor
(Effective Communication & Co-Odination for Supervisor)

*** เทคนิคการบริหารเวลา จัดสรรเวลา ในการควบคุมงาน บริหารงานเพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จของงาน ... Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
SPV-04 หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับ Supervisor
(Powerful Advance Leadership for Supervisor)

*** เสริมสร้างพร้อมเพิ่มพลังความมั่นใจ ในการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ ...Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
SPV-05

หลักสูตร การบริหารเวลา สำหรับ Supervisor
(Time Management for Supervisor)

*** เทคนิคการบริหารเวลา จัดสรรเวลา ในการควบคุมงาน บริหารงานเพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จของงาน ... Recommended !

Please Call:
02-589-3001

SPV-06

 

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมขาย และการกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า
(Powerful Sales Team Management Strategic)
หลักสูตรที่เน้นกลยุทธ์การบริหาร สำหรับ ผู้จัดการร้านค้า-ผู้จัดการสาขา ที่ต้องการกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

SPV-07

หลักสูตร Social Media : เทคนิคการสื่อสารด้วยการเขียน-ตอบผ่าน Social Media, E-mail, Chat, Line อย่างมีประสิทธิผล
(Professional Communication Via Social media)

หลักสูตร Non Voice ที่เน้นการสื่อสารด้วยตัวอักษร (Text) เขียน-ตอบผ่าน Social Media Facebook เพื่อชี้แจง แก้ไขปัญหา ติดต่อประสานงาน ติดตามงาน ตอบกลับ อย่างมีประสิทธิผล..Recommended !!

 

Please Call:
02-589-3001

 

Course ID

More Information

MG-01 หลักสูตร การออกแบบระบบงานบริการและสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการให้ประทับใจ
(Service Design & Service Innovation) )

สุดยอดเทคนิคการบริการ และการ Design ระบบการบริการ Standard Operating Procedure (SOP)
หลักสูตรที่เน้นการออกแบบการบริการ ที่ต้องการพัฒนาการบริการอย่างเหนือระดับ
..... Recommended !!
Please Call:
02-589-3001

MG-02

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารจัดการร้านค้า และการกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า
(Powerful Sales Management Strategic)
หลักสูตรที่เน้นกลยุทธ์การบริหาร สำหรับ ผู้จัดการร้านค้า-ผู้จัดการสาขา ที่ต้องการกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

MG-03

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
(Service Strategy)
หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร : ที่เน้นกลยุทธ์พร้อมเคล็ดลับในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ...สู่การบริการที่เป็นเลิศ.. Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

MG-04

หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับ Manager (Leadership for Manager)
(Powerful Advance Leadership for Manager)

*** เสริมสร้างพร้อมเพิ่มพลังความมั่นใจ ในการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

Course ID

More Information

SC-01

หลักสูตร Perfect Voice of Contact Center
(3 Hours!! .. You Can Change!!..You Can Do It !!) ..... Recommended !!
หลักสูตรสำหรับผู้ให้บริการ ที่มีปัญหาเรื่องเสียง การควบคุมอารมณ์ และทัศนคติในการให้บริการ

Please Call:
02-589-3001

SC-02

หลักสูตร Call Center Teamwork พลังแห่งการคิดบวกและการทำงานเป็นทีม
(Activities :
ละลายพฤติกรรม ปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ภายในองค์กร) .... Recommended !!
อบรมนอกสถานที่ เพื่อผ่อนคลายความเครียด ละลายพฤติกรรม Without Walk และเสริมความรู้ด้านการบริการ พร้อมเติมเต็มความสุข ความสนุกสนานเต็มที่

Please Call:
02-589-3001

SC-03

หลักสูตร Change Management & Inspiration
(Open Your Mind .... Open for The Best Things)

หลักสูตรที่สร้างทัศนคติที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือใหม่ วิธีปฎิบัติการใหม่ๆ สถานที่ใหม่
ทำให้ผลงานสูงขึ้น มีแรงกระตุ้นในการทำงาน ปลดปล่อยคลายเครียด มีความสุขสดชื่น แจ่มใส เบิกบานใจในที่ทำงาน
..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

SC-04

หลักสูตร Happy Workplace & Work Life Balance (การสร้างความสุขในที่ทำงาน)
หลักสูตรที่สามารถสร้างความสุขในที่ทำงาน สร้างจิตสำนึกในขณะทำงาน แรงบันดาลใจ การทำงานเป็น Teamwork
ด้วยความรัก ความอบอุ่น การระบายความเครียด ละลายพฤติกรรม เสริมความรู้ด้านการบริการ และความผูกพันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร
พร้อมกระตุ้น สร้างพลังในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล จุดประกายให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เติมเต็มความสุข สนุกสนาน และความสมดุล ในชีวิตอย่างเต็มที่
.. Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

SC-05

หลักสูตร Positive Thinking (การพัฒนาความคิดเชิงบวก)
หลักสูตรที่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ Attitude เปลี่ยนแปลงตัวเอง  สร้างจิตสำนึกในขณะทำงาน ด้วยความคิดเชิงบวก
ทั้งจากพฤติกรรม การกระทำ และการคำพูด พร้อมละลายพฤติกรรม เสริมความรู้ด้านการบริการ ให้เกิดขึ้นในองค์กร
สร้างพลังในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมถึงการดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุขอย่างเต็มที่
..
.... Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

 

SC-06

หลักสูตร Inspiration จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ...สู่ความสำเร็จในการทำงาน
(Powerful Inspiration for Life Success)
หลักสูตรที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มพลังการทำงานของ พนักงานทั้งองค์กร .... Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

SC-07

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล...แบบมืออาชีพ
(Professional Effective Communication & Presentation)
เป็นหลักสูตรการนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพ ที่เน้นเสริมสร้างการสื่อสารและเทคนิคในการ Present งานในที่ต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ มีพลัง และน่าประทับใจ
.... Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

Course ID

More Information

SP-01 หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ Professional Customer Service

Please Call:
02-589-3001

SP-02 หลักสูตร พนักงานหน้าร้าน...นักขายมืออาชีพ (Professional PC)

Please Call:
02-589-3001

SP-03 หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ Professional Receptionist

Please Call:
02-589-3001

SP-04

หลักสูตร พนักงานขับรถมืออาชีพ  Professional Driver

Please Call:
02-589-3001

SP-05

หลักสูตร รปภ.มืออาชีพ Professional Security

Please Call:
02-589-3001

SP-06

หลักสูตร พนักงานรักษาความสะอาดมืออาชีพ Professional Maid

Please Call:
02-589-3001

 

ความสำเร็จ ของ..ผู้จัดการ..ผู้ดูแลจัดการฝึกอบรมพนักงาน..ฝ่าย HR..ฝ่ายบุคคล..ผู้ที่ติดต่อประสานงานการฝึกอบรม :

ภายหลังจากการอบรมในทุกๆ Class ... นอกจากความประทับในในความรู้ เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติที่เห็นผลอย่างชัดเจน
ความประทับใจในเทคนิคการสอนการถ่ายทอด ประสบการณ์ ความรู้ของวิทยากรแล้ว...
สิ่งหนึ่ง..ที่น้องๆ ผู้เข้ารับการอบรม..จะกล่าวถึง..และชื่นชมเป็นอย่างมาก..ก็คือ.. ความประทับใจเป็นอย่างมากกับ...ฝ่ายจัดการฝึกอบรม ..
ผู้ที่ได้คัดสรร สรรหา สิ่งดีๆ ความรู้ใหม่ๆ มาให้แก่พวกเขา ..
หลักสูตรต่างๆ จาก Contacts Mind Education Training Center
ทำให้พวกเขาได้รับในสิ่งดีๆ..ที่เขาไม่เคยรับมาก่อน ได้มีความรู้ใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ เข้ามา ได้รับความสุข สนุกสนาน เฮฮา รอยยิ้ม
โดยใช้เทคนิคการอบรมพิเศษ..ซึ่งเป็น Signature ของวิทยากร ด้วยเนื้อหาสาระที่ตรงจุด ตรงประเด็นจริงๆ
ฝึกกันแบบจริงๆ สามารถนำไปใช้ได้จริงๆ ชัดเจน เข้าใจง่าย ตลอดการฝึกอบรม
ทำให้ภายหลังจากการฝึกอบรมทุกครั้ง สามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลอย่างชัดเจน..

ต้องกราบขอขอบพระคุณ..ผู้จัดการ..ผู้ดูแลจัดการฝึกอบรมพนักงาน..ฝ่าย HR..ฝ่ายบุคคล..ผู้ที่ติดต่อประสานงานการฝึกอบรม..ทุกๆ ท่านที่น่ารัก
มา ณ ที่นี้ ด้วยนะคะ...ที่ได้เลือกสิ่งดีๆ หลักสูตรดีๆ..ให้แก่น้องๆ พนักงานในองค์กรของท่าน
และให้โอกาส Contacts Mind Education Training Center ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่าน..

 

หหลักสูตรอบรมการบริการลูกค้า Customer Service Excellence
เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication & Positive Thinking
เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ Professional Complaint Handling & Management
อบรมพนักงานขาย  การโน้มน้าวจิตใจ,  มารยาทในการบริการ, Service Mind Positive Thinking Happy Workplace
อบรมการทำงานเป็นทีม หลักสูตรอบรมกลยุทธ์การบริหารจัดการ อบรมภาวะผู้นำ Team Leader
กลยุทธ์การบริหารงานสำหรับ Manager ผู้บริหาร ผู้จัดการ Manager Supervisor Assistant Manager
อบรมหัวหน้างาน, อบรม Supervisor & Team Leader หัวหน้าทีมบริการลูกค้า
หลักสูตรการขายสินค้า อบรม Supervisory Skill อบรมทักษะ Supervisory Skilled
การเจรจสต่อรอง โน้มน้าว การบริหารองค์กร Extream Services Extream Service
หลักสูตรอบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์ Service Excellence
หลักสูตรอบรมการบริการทางโทรศัพท์ Service Excellence
อบรม in-house training Positive Thinking Happy Workplace
อบรม public training Positive Thinking Service Excellent
อบรมการบริการ, อบรมการสื่อสาร, อบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรมการใช้โทรศัพท์ in-house training, หลักสูตร public training,
หลักสูตรอบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรม in-house training, อบรม public training,
อบรมการบริการ, อบรมการสื่อสาร, อบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรมการใช้โทรศัพท์ หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า
หลักสูตร การ รับ โทรศัพท์ หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ อบรม ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ อบรม ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงาน หลักสูตร การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
อบรม ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงาน
หลักสูตร การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ อบรม ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงาน หลักสูตร การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพ
ฝึก อบรม การ สื่อสาร ฝึก อบรม การ สื่อสาร ฝึก อบรม การ สื่อสาร ฝึก อบรม ทักษะ การ สื่อสาร อบรม ทักษะ การ สื่อสาร ฝึก อบรม การ สื่อสาร ฝึก อบรม การ สื่อสาร
ฝึก อบรม การ สื่อสาร ฝึก อบรม ทักษะ การ สื่อสาร อบรม ทักษะ การ สื่อสาร ฝึก อบรม การ สื่อสาร ฝึก อบรม การ สื่อสาร ฝึก อบรม การ สื่อสาร ฝึก อบรม ทักษะ การ สื่อสาร
อบรม ทักษะ การ สื่อสาร เทคนิค การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพ หลักสูตร การ สื่อสาร อย่าง มี ประสิทธิภาพ การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพ คือ การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย สื่อสาร ให้ มี ประสิทธิภาพ อบรม การ สื่อสาร ภายใน องค์กร อบรม เทคนิค การ สื่อสาร เทคนิค การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพ หลักสูตร การ สื่อสาร อย่าง มี ประสิทธิภาพ
การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพ คือ การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย สื่อสาร ให้ มี ประสิทธิภาพ อบรม การ สื่อสาร ภายใน องค์กร
Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind
หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence
หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaint
หลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี
หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence
หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaint
หลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี
หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence
หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaint
หลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี
หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence
หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaint
หลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี
หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence
หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaint
หลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี
หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence
หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaint
หลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี
หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence
หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaint
หลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี
หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence
หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaint
หลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี
 หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence
หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaint
Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellent
Customer Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellent
Customer Service Excellence Service Excellence Extream Services Extream Service
Happy Workplace Happy Workplace Happy Workplace Happy Workplace Happy Workplace
Positive Thinking Positive Thinking Positive Thinking Positive Thinking
ความคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี สร้างรรค์งานบริการ ความคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี สร้างรรค์งานบริการ ความคิดเชิงบวก ความคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี สร้างรรค์งานบริการ
มองโลกในแง่ดี สร้างรรค์งานบริการ ความคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี สร้างรรค์งานบริการ ความคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี สร้างรรค์งานบริ