หน่วยงานภาครัฐ

กระทรวงอุตสาหกรรม

 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
Ministry of Industry Thailand
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2202-3100-38
Call Center 1648
Website : www.industry.go.th


 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
Office of the Permanent Secretary for Industry Thailand
75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2202-3000
Call Center 1563
Website : www.industry.go.th


 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
Department of Industrial Works
75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2202-4050
Website : www.diw.go.th


 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Department of Industrial Promotion (DIP)
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2202-4414-18
Call Center  1358
Website : www.dip.go.th


 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Department of Primary Industries and Mines
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2202-3552, 0-2202-3554
Website : www.dpim.go.th


 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
Office of The Cane and Sugar Board OCSB
75/6 อาคารนารายณ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2202-3075
Website : www.ocsb.go.th


 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ.
The Office of Industrial Economics
75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2202-4284, 0-2202-4271-2
Website : www.oie.go.th


 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ.
Thai Industrial Standards Institute TISI
75/42 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2202-3301-4, 0-2202-3333
Website : www.tisi.go.th


 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
Office of the Board of Investment BOI
555 ถนนวิภาวดี รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-8111-55
Website : www.boi.go.th


 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กนอ.
The Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT)
618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2253-0561
Website : www.ieat.go.th


 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
The Office of Small and Medium Enterprises Promotion SME
อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 17 เลขที่ 21 ถ.วิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2278-8800
Call Center 0-2686-9111
Website : www.sme.go.th


 

สถาบันไทย-เยอรมัน
Thai-German Institute TGI
700/1 หมู่ 1นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง ชลบุรี 20000
โทร. 0-2784-6666, 0-3845-6888
Website : www.tgi.or.th


 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Thailand Productivity Institute FTPI
อาคารยาคูลท์ ชั้น 12 -15
เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2619-5500
Website : www.ftpi.or.th


 

สถาบันอาหาร
National Food Institute NFI
2008 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2886-8088
Website : www.nfi.or.th


 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
Thailand Textile Institute THTI
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2713-5492-9
Website : www.thaitextile.org


 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สรอ.
Management System Certification Institute (Thailand) MASCI
1025 อาคารยาคูลท์ ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2617-1723-36
Website : www.masci.or.th


 

สถาบันยานยนต์ 
Thailand Automotive Institute
สำนักงานบางปู
เลขที่ 655 ซอย 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท กิโลเมตร 34
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2324-0710


 

สำนักงานกล้วยน้ำไท
ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงกล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2712-2414
Website : www.thaiauto.or.th


 

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สฟอ.
Electrical and Electronics Institute
57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2280-7272
Website : www.thaieei.com


 

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (สลท.)
Iron And Steel Institute of Thailand
อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2713-6290-2, 0-2713-6547-50
Website : www.isit.or.th


ท่านสามารถติดต่อ ขอทราบรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรการอบรม ได้ที่ 02-589-3001

กระทรวงสาธารณสุข

 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
Office of the Minister Ministry of Public Health 
ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-1000
Website : www.moph.go.th


 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health
ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-1000
Website : www.moph.go.th


 

กรมการแพทย์
Department of Medical Services
ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-6000
Website : www.dms.moph.go.th


 

กรมควบคุมโรค 
Department of Communicable Disease Control
ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-3000 
Call Center 0-2590-3333
Website : www.ddc.moph.go.th


 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine
ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2591-7804, 0-2591-7805
Call Center 0-2951-0319
Website : www.dtam.moph.go.th


 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Department of Medical Science
88/7 หมู่ 4 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2589-9850-8, 0-2951-0000 
Website : www.dmsc.moph.go.th


 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support
88/20 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-1633 
Website : http://hss.moph.go.th


 

กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health
ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-1300-29
Call Center 1667
Website : www.dmh.go.th


 

กรมอนามัย 
Department of Health Ministry of Public Health
88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ .เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-4000
Call Center  สายด่วน 1675
Website : www.anamai.moph.go.th


 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย.
The Food and Drug Administration FDA
เลขที่ 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-7000
Call Center สายด่วน อย. 1556
Website : www.fda.moph.go.th


 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล พรพ.
The Institute of Hospital Quality Improvement & Accreditation
6 อาคารกรมการแพทย์ ชั้น 2 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-0102-3
Website : www.ha.or.th


 

สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
อาคารด้านทิศเหนือสวนสุขภาพ ชั้น 2 (ถ.สาธารณสุข 6)
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-2304
Website : www.hsro.or.th


 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส. 
Health Systems Research Institute
ตึกกรมสุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-1287 ถึง 94 ต่อ 132
Website : www.hsri.or.th


 

องค์การเภสัชกรรม
The Government Pharmaceutical Organization (GPO)
องค์การเภสัชกรรม 75/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2203-8000
Call Centerศูนย์บริการข้อมูลองค์การเภสัชกรรม 1648
Website : www.gpo.or.th


 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
National Heath Security Office (NHSO)
200 หมู่ 4 ชั้น 27 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Call Center สายด่วนบัตรทอง 1330
Website : www.nhso.go.th


 

กองการประกอบโรคศิลปะ 
Department of Health Service Support
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-1329
Website : http://mrd-hss.moph.go.th/history.html


ท่านสามารถติดต่อ ขอทราบรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรการอบรม ได้ที่ 02-589-3001

กระทรวงศึกษาธิการ

 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
Office of the Minister Ministry of Education
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2282-5765
Call Center 1579
Website : http://www.moe-news.net


 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Office of the Permanent Secretary for Education
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-9264, 0-2628-6021
Call Center 1579
Website : http://demoweb.net-com.co.th


 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Office of the Education Council
99/20 ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2668-7123
Call Center 1579
Website : www.onec.go.th


 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
Office of the Basic Education Commission
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2288-5511-5
Website : www.obec.go.th


 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Commission on Higher Education History
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2610-5200
Website : www.mua.go.th


 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
Vacational Education Commission
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-5555
Website : www.vec.go.th


 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
The Teachers’ Council of Thailand
128/1 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2280-4334-7 
Website : www.ksp.or.th


 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2392-4021
Website : www3.ipst.ac.th


 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
Mahidol Wittayanusorn School
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร.0-2441-0987, 0-2849-7000
Website : www.mwit.mahidol.ac.th


 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Office of the Private Education Commission
ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-628-8023
Call Center 1693
Website : www.opec.go.th


 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2280-2835
Website : http://www.moe.go.th/webtcs


 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู (สกสค.)
128/1 อาคาร 2 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2356-0111-5
Website : http://www.otep.go.th/mainpage/index.php


 

สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
Non-Formal Education Department
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2282-2868
Call Center 1660
Website : http://www.nfe.go.th/nfe_upg/index.php


 

องค์การค้าของคุรุสภา 
Kurusapa Business Organization
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
2249 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2514-4007
Website : www.suksapan.or.th


ท่านสามารถติดต่อ ขอทราบรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรการอบรม ได้ที่ 02-589-3001

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ.พระราม6  แขวงสามเสนใน  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2354-4466
Call Center : 1313
Website : www.most.go.th


 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
0-2354-4466 ต่อ 100
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-3544466, 02-6409600
Call Center : 1313
Website : www.ops.go.th


 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
Department of Science Service
75/7 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2201-7000-4
Website : www.dss.go.th


 

สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  
Office of Atomic Energy for Peace
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2562-0123, 0-2596-7600
Website : www.oaep.go.th


 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Thailand Institute of Scientific and Technological Research
35  หมู่ 3  ถนนเลียบคลองห้า  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120
โทร. 0-2577-9000
Website : www.tistr.or.th


 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
National Science Museum
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2577-9999
Website : www.nsm.or.th


 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
National Institute of Metrology (Thailand)
3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0-2577-5100
Website : http://www.nimt.or.th/nimt_th/index.asp


 

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
National Synchrotron Research Center
อาคารสุรพัฒน์ 3 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
ตู้ ปณ.93 ปณจ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-4767, 0-4421-7040
Website : www.nsrc.or.th


 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
National Science and Technology Development Agency
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-7000
Website : www.nstda.or.th


 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
National Innovation Agency
73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2644-6000
Website : www.nia.or.th


 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization)
อาคารศูนย์ปฏิบัติการสมุทรศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางทะเล
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2940-6420-9, 0-2940-6420-8
Website : www.gistda.or.th


ท่านสามารถติดต่อ ขอทราบรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรการอบรม ได้ที่ 02-589-3001