หน่วยงานภาครัฐ

กระทรวงคมนาคม

 

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
Ministry of Transport
38 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2283-3000, 0-2281-3871
Website : http://portal.mot.go.th


 

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
Marine Department
1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2233-1311-8, 0-2374-1509, 0-2337-1601
Website : http://www.md.go.th


 

กรมการขนส่งทางบก
Department of Land Transport
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center 1584 ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ
Website : www.dlt.go.th


 

กรมการขนส่งทางอากาศ
Department of Civil Aviation
71 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2287-0320-9
Website : www.aviation.go.th


 

กรมทางหลวง
Department of Highways
2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Call Center 1586 โทร. 0-2354-6668-76
Website : www.doh.go.th


 

กรมทางหลวงชนบท
Department of Rural Roads
218/1 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-4315, 02-299 4328-29
Website : www.dor.go.th


 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร
Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP)
35 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2215-1515
Website : www.otp.go.th


 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
Port Authority of Thailand
444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2269-3000
Call Center   0-2269-5555
Website : www.port.co.th


 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
State Railway of Thailand
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2621-8701
Call Center 1690
Website : www.railway.co.th


 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก)
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)
131 ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2246-0973, 0-2246-0741-4
Call Center 184
Website : www.bmta.co.th


 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Airways International Public Company Limited
สำนักงานใหญ่ (Head Office)
89 ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center 0-2356-1111 Thai Contact Center (TCC)
Website : www.thaiair.com


 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited
333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2535-1111
Website : http://www.airportthai.co.th
และ http://www.suvarnabhumiairport.com


 

บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด
New Bangkok International Airport Company Limited (NBIA)
999 หมู่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2723-0000, 0-2132-1888
Website :


 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
Aeronautical Radio of Thailand Limited (AEROTHAI)
102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2287-3531-41
Website : http://www.aerothai.co.th


 

สถาบันการบินพลเรือน
Civil Aviation Training Center
1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2272-5741-4
Website : www.catc.or.th


 

บริษัท ขนส่ง จำกัด
The Transport Company Limited
999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center 0-2936-2852-66
Website : www.transport.co.th


 

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
Thai Maritime Navigation Co.Ltd. (TMN)
อาคาร มโนรม ชั้น 15 เลขที่ 3354/51
ถนน พระราม 4 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2672-8690
Website : www.tmn.co.th


 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
Expressway & Rapid Transit Authority of Thailand
สํานักงานใหญ่จตุจักร
2380 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-25795380-9
Call Center 1543
Website : www.eta.co.th


 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA)
175 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2612-2444
Website : http://www.mrta.co.th


 

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL
Bangkok Metro Public Company Limited
189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2354-2000
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2624-5200
Website : www.bangkokmetro.co.th


ท่านสามารถติดต่อ ขอลงโฆษณาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 02-589-3001

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Office of the Minister Ministry of Agriculture and Cooperatives
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2281-5955, 0-2281-5884
Website : http://www.moac.go.th


 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Office of the Permanent Secretary for Agricultural and Cooperatives
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2281-5955, 0-2281-5884
Website : http://www.moac.go.th


 

กรมชลประทาน
Royal Irrigation Department
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-241-0020 ถึง 9
Website : www.rid.go.th


 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์บริการประชาชน
Cooperative Auditing Department
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108
Website : www.cad.go.th


 

กรมประมง
Department of Fisheries
เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2562-0600-15
Website : www.fisheries.go.th


 

กรมพัฒนาที่ดิน
Land Development Department
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2562-5100
Website : www.ldd.go.th


 

กรมปศุสัตว์
Department of Livestock Development
69/1 พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2653-4444, 0-2653-4550–57
Website : www.dld.go.th


 

กรมวิชาการเกษตร
Department of Agriculture
50  ถนนพหลโยธิน   แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร   กทม. 10900
โทร. 0-2579-0151-7, 02- 579-0579
Website : www.doa.go.th


 

กรมส่งเสริมการเกษตร
Department of Agriculture Extension
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2579-0123, 0-2955-1555
Website : www.doae.go.th


 

กรมส่งเสริมสหกรณ์
The Cooperative Promotion Department
12 ถ.กรุงเกษมเทเวศร์ พระนคร กทม.10200
โทร. 0-2281-1900, 0-2281-3095, 0-2282-2922
Website : www.cpd.go.th


 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Agricultural Land Reform Office
อาคาร ส.ป.ก. 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-9004
Call Center 1764
Website : www.alro.go.th


 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2561-2277
Website : www.acfs.go.th


 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Office of Agricultural Economics
อยู่ภายในบริเวณมหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
One Stop Service 0-2940-5550-1, 0-2940-5553-4, 0-2940-5556-9
Website : http://oae.go.th


 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
The dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.)
160 ถนนมิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร. 0-3634-1200 , 0-3634-1298
Website : www.thaidanskmilk.com


 

องค์การสะพานปลา
Fish Marketing Organization
211 ซอยเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2211-0300, 0-2211-3672
Website : www.fishmarket.co.th


 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
The Marketing Organization for Farmers
101 ถนนกำแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2279-2080-9
Website : www.mof.or.th


 

องค์การสวนยาง
Rubber Estate Organization
สำนักงานใหญ่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 16  ตำบลช้างกลาง  กิ่งอำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรร 80220
โทร. 0-7549-1570-4
สำนักงานกรุงเทพมหานคร  ตั้งอยู่ที่ 124/113  ถนนบางกอกน้อย - ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 
โทร. 0-2424-4259, 0-2423-0856-7
Website : www.reothai.co.th


 

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
Office of The Rubber Replanting Aid Fund
67/25 ถนนบางกอกน้อยตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2434-0180-91
Website : www.thailandrubber.thaigov.net


 

กรมการข้าว
Rice Department
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2561-3236,0-2561-3056
Website : www.ricethailand.go.th


ท่านสามารถติดต่อ ขอลงโฆษณาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 02-589-3001

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
1034 อาคาร 4 ชั้น 1 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2659-6428 – 9
Website : www.m-society.go.th


 

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
1034 อาคาร 3 ชั้น 2 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2659-6441-3
Website : www.m-society.go.th


 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Call Center 1300
Website : www.dsdw.go.th


 

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Women's Affairs and Family Development
เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2306-8746
Call Center 1300
Website : www.women-family.go.th


 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2255-5850-7
Call Center 1300
Website : www.opp.go.th


 

การเคหะแห่งชาติ 
National Housing Authority
905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2351-7777
Call Center 1615
Website : www.nhanet.or.th


 

สำนักงานธนานุเคราะห์
อาคาร 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ
โทร. กรุงเทพฯ โทร. 0 2281 7500, 0 2281 8913 ต่อ 101 - 116
Website : www.pawn.co.th 


 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
Community Organizations
912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2378-8300-20
Website : www.codi.or.th


ท่านสามารถติดต่อ ขอลงโฆษณาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 02-589-3001

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Ministry of Tourism and Sports
เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2283-1500
Website : www.mots.go.th


 

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
Office of the Permanent Secretary of Tourism and Sports
เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร.  0-2283-1500
Website : www.mots.go.th


 

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการกรมพลศึกษา
Office of Sports and Recreation Development
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2214-0127, 0-2214-0129 , 0-2216-7390   ต่อ1027
Website : www.osrd.go.th


 

สถาบันการพลศึกษา
Institute of Physical Education
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร. 02-2191695-6 , 02-2157612
Website : http://www.ipe.ac.th


 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Tourism Authority of Thailand
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Call Center 1672
Website : www.tat.or.th


 

การกีฬาแห่งประเทศไทย
Sports Authority of Thailand
286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร  :  0-2369-0999
Website : www.sat.or.th


ท่านสามารถติดต่อ ขอทราบรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรการอบรม ได้ที่ 02-589-3001