หน่วยงานภาครัฐ

กระทรวงการต่างประเทศ

 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-5000
Website : www.mfa.go.th


 

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
Office of the Permanent Secretary for Ministry of Foreign Affairs
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-5000
Website : www.mfa.go.th


 

กรมพิธีการทูต 
Department of Protocol
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-5000
Website : www.mfa.go.th


 

กรมยุโรป
Department of European Affairs
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-5138
Website : www.mfa.go.th


 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   
Department of Economic Affairs
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-5242, 0-2643-5000
Website : www.mfa.go.th


 

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย   
Department of Treaties and Legal Affairs
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-5029
Website : www.mfa.go.th


 

กรมสารนิเทศ
Department of Information
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-5101
Website : www.mfa.go.th


 

กรมองค์การระหว่างประเทศ
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-5000 ต่อ 2222
Website : www.mfa.go.th


 

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้   
Department of American and South Pacific Affairs
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-5000
Website : www.mfa.go.th


 

กรมอาเซียน
Department of ASEAN Affairs
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.  0-2643-5217, 0-2643-5219, 0-2643-5000
Website : http://www.mfa.go.th/asean


 

กรมเอเชียตะวันออก   
Department of East Asian Affairs
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-5194 
Website : www.mfa.go.th


 

กรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา
Department of South Asian Middle East and African Affairs
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-5000
Website : www.mfa.go.th


 

กรมการกงสุล
Department of Consular Affairs
123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2981-7171
Website : www.mfa.go.th


 

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2280-0980 , 0-2280-0784
Website : www.tica.thaigov.net


ท่านสามารถติดต่อ ขอทราบรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรการอบรม ได้ที่ 02-589-3001

กระทรวงการคลัง

 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
Office of the Minister Ministry of Finance
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2273-9021
Call Center  ศูนย์วายุภักษ์ฟ้าใส 1689
Website : http://www.mof.go.th


 

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
Office of the Permanent Secretary for Finance
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2273-9021
Call Center ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ 1359
Website : http://palad.mof.go.th/index.html


 

กรมธนารักษ์
The Treasury Department
ซอยอารีย์สัมพันธ์  ถ.พระราม 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400
โทร. 0-2273-0899 – 903
Website : http://www.treasury.go.th


 

กรมบัญชีกลาง
The Comptroller General's Department
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2710686-90
Website : http://www.cgd.go.th


 

กรมศุลกากร
The Customs Department
เลขที่1 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110
โทร. 0-2249-0431-9
Call Center 1164
Website : http://www.customs.go.th


 

กรมสรรพสามิต
The Excise Department
1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-5600
Website : http://www.excise.go.th


 

กรมสรรพากร
The Revenue Department
90 ซอยพหลโยธิน7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2272-8000
Website : http://www.rd.go.th/publish/index.html


 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
State Enterprise Policy Office
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-298-5880-9
Website : www.sepo.go.th


 

สำนักบริหารหนี้สาธารณะ
The Public Debt Management Office
ถนนพระรามที่ 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2265-8050
Website : www.pdmo.mof.go.th


 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
The Fiscal Policy Office
ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2273-9020
Website : http://www.fpo.go.th


 

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
The Government Lottery Office
3 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Call Center 1466
Website : http://www.glo.or.th


 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives
อาคารสำนักงานใหญ่ (นางเลิ้ง) ตั้งอยู่เลขที่ 469 ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Call Center 0-2555-0555  
Website : http://www.baac.or.th


 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ExImBank
อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2271-3700, 0-2278-0047, 0-2617-2111 
Website : www.exim.go.th


 

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center 1115
Website : www.gsb.or.th


 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
The Government Housing Bank
63 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Call Center  0-2645-9000
Website : www.ghb.co.th


 

ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)
Krung Thai Bank Public Company Limited
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร. 0-2255-2222
Website : http://www.ktb.co.th


 

โรงงานยาสูบ
Thailand Tobacco Monopoly
184 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-229-1000
Website : www.thaitobacco.or.th


 

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
Secondary Mortgage Corporation
252/253 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 2 ชั้น 6 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2685-0695
Website : www.smcthailand.com


 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand
Call Center  1357
ให้บริการข้อมูลบริการต่าง ๆ ของ SME Bank ข้อมูลข่าวสารล่าสุดบริการนัดหมายระหว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อและลูกค้า และบริการข้อมูลทางเครื่องโทรสาร (Fax on Demand)
Website : www.smebank.co.th


 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
Small Business Credit Guarantee Corporation
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ II (ชั้น 17-18)
2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2308-2741-8
Website : www.sbcg.or.th


 

โรงงานไพ่
Thai Playing Cards Manufacturing Factory
1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-0777
Website : http://playingcard.excise.go.th


 

องค์การสุรา
THE THAI LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION
67 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110
โทร. 0-3854-1004-6
Website : www.liquor.or.th


ท่านสามารถติดต่อ ขอทราบรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรการอบรม ได้ที่ 02-589-3001

 

กระทรวงกลาโหม

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Office of the Permanent Secretary of Defence
7 ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-4858
Website : http://www1.mod.go.th/opsd


 

สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
Office of the Secretary to the Ministry of Defence
ภายในศาลาว่าการกลาโหม  ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2222-3121-2
Website : http://www.osd.mod.go.th/


 

กรมราชองครักษ์ 
Royal Thai Aid-de-Camp Department
308 ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2283-2500
Website : http://www.radc.go.th


 

กองบัญชาการกองทัพไทย 
Supreme Command Headquarters
127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2572-1000
Website : http://www.schq.mi.th/index_new.htm


 

กองทัพบก
Royal Thai Army
ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2297-7810  
Website : http://www.rta.mi.th/index1.asp


 

กองทัพเรือ
Royal Thai Navy
กองบัญชาการกองทัพเรือ ถ.อรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2475-5733 
Website : http://www.navy.mi.th


 

กองทัพอากาศ
Thai Air Force
171 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2534-1000
Website : http://www.rtaf.mi.th


 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
The War Veterans Organization of Thailand
420/3 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-8587
Website : http://www.thaiveterans.mod.go.th


ท่านสามารถติดต่อ ขอทราบรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรการอบรม ได้ที่ 02-589-3001

สํานักนายกรัฐมนตรี

 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Office of the permanent secretary
ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-2831270-84, 02-2807171
Call Center สายด่วน 1376
Website : http://www.opm.go.th/


 

กรมประชาสัมพันธ์
The Public Relations Department
9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-6182323-40 มหาดไทย 51274
Website : http://www.prd.go.th/


 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
Office of the Consumer Protection Board
อาคารรวมหน่วยราชการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ชั้น 5 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Call Center สายด่วนร้องทุกข์ 1166
Website : http://www.ocpb.go.th/


 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
The Secretariat of The Prime Minister
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2280-3000
Website : http://www.cabinet.thaigov.go.th/


 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
The Secretariat of the Cabinet
ทำเนียบรัฐบาล ถนนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2280-9000
Website : http://www.cabinet.thaigov.go.th/


 

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
National Intelligence Agency
321 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-7399
Website : http://www.nia.go.th/


 

สำนักงบประมาณ
The Bureau Of The Budget
สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2273-9273
Website : http://www.bb.go.th/


 

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Office of the National Security Council
ชั้น 1 เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2629-8000
Website : http://www.nsc.go.th/


 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Office of the Council of State
1 ถ.พระอาทิตย์ แขวงท่าช้างวังหน้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2222-0206-9
Website : http://www.krisdika.go.th/


 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
Office of the Civil Service Commission
59 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-3333
Call Center 1786
Website : http://www.ocsc.go.th/


 

สำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
National Economic and Social Development Board (NESDB)
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0-2280-4085 (40 คู่สาย) 
Call Center 1786
Website : http://www.nesdb.go.th/


 

องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
MCOT Public Company Limited
63/1 พระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม 10310
โทร. 0-2201-6000
Website : http://www.mcot.net/


 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Office of the Public Sector Development Commission (OPDC)
59 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2356-9999
Call Center 1785
Website : http://www.opdc.go.th/


ท่านสามารถติดต่อ ขอทราบรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรการอบรม ได้ที่ 02-589-3001