หน่วยงานภาครัฐ

กระทรวงวัฒนธรรม

 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
666 อาคารธนาลงกรณ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2422-8888, 0-2422-8972-77 
Website : www.m-culture.go.th


 

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
666 อาคารธนาลงกรณ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร.0-2422-8888
Website : www.m-culture.go.th/hrd


 

กรมการศาสนา 
Department of The Religion Affair
ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15 - 16
เลขที่ 666 ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทร. 0-2422-8888, 0-2422-8788
Website : www.dra.go.th


 

กรมศิลปากร 
The Find Arts Department
ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-7811  6236450
Call Center 0-2224-2050
Website : www.finearts.go.th


 

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
Office of the National Culture Commission
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2247-0013
Website : www.culture.go.th


 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น 17 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2422-8888
Website : www.ocac.go.th , www.artmarket2004.com


 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร 
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2880-9429
Website : www.sac.or.th


ท่านสามารถติดต่อ ขอทราบรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรการอบรม ได้ที่ 02-589-3001

กระทรวงแรงงาน

 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน 
Office of the Minister Ministry of Labour
กระทรวงแรงงาน ชั้น 6 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2232-1341-2,  0-2232-1005
Website : www.mol.go.th


 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
Office of the Permanent Secretary Ministry of Labour
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2232-1332-4,0-2232-1341
Call Center 1506
Website : www.mol.go.th


 

กรมการจัดหางาน
Department of Employment
4613 กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร.  0-2247-9423, 0-2248-4743
Call Center: 1694
Website : www.doe.go.th


 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
Department of Skill Development
ชั้น 1 อาคาร 5 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2245-1707, 0-2248-3393
Website : www.dsd.go.th


 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2245-4310-4
Call Center สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
Website : www.labour.go.th


 

สำนักงานประกันสังคม 
Social Security Office
88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทร. 0-2956-2345
Call Center 1506
Website : www.sso.go.th


ท่านสามารถติดต่อ ขอทราบรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรการอบรม ได้ที่ 02-589-3001

กระทรวงยุติธรรม

 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
Office of the Minister Ministry of Justice
99 หมู่ 4 อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ 9 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2502-6713-5 และ 8
Call Center  0-2502-6500
Website : www.moj.go.th


 

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Office of the Permanent Secretary Ministry of Justice
99 หมู่ 4 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. 0-2502-6680, 0-2502-6686
Website : www.ops.moj.go.th


 

กรมคุมประพฤติ
Department of Probation
247/1 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2411-2485-8
Call Center : 0-2419-0099
Website : www.probation.go.th


 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Rights and Liberties Protection Department
99 หมู่ 4 อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น  2 และ 15
ถ. แจ้งวัฒนะ ต. คลองเกลือ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
โทร. 0-2502-8197, 0-2502-8619
Website : www.rlpd.moj.go.th


 

กรมบังคับคดี
Legal Execution Department
189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2881-4999
Website : www.led.go.th


 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Department of Youth Observation and Protection
กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 10120
โทร. 0-2502-8005
Website : www.djop.moj.go.th


 

กรมราชทัณฑ์
Thai Department of Corrections
222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทร. 0-2967-2222
Website : www.correct.go.t


 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
Special Investigation Department
128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2831-9888, 02-913-6789
Website : www.dsi.go.th/dsi


 

สำนักงานกิจการยุติธรรม 
Office of the Judicial Affairs
อาคารรวมหน่วยงานราชการ โซน B ชั้น 9  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2141-3666
Website : www.oja.moj.go.th


 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
Central Institute of Forensic Science Thailand
อาคารจัสมิน  ชั้น 6, 11 และชั้น 23 ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2100-3871  
Website : www.cifs.moj.go.th


 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
Office of the Narcotics Control Board
5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2247-0901-19
Website : www.oncb.go.th


 

เนติบัณฑิตยสภา 
The Thai Bar
32/2-8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2887-6801-9
Website : www.thethaibar.thaigov.net


 

สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
Arbitration Office of Thailand
สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.  0-2541-2298-9, 0-2512-8473-4 
Website : www.judiciary.go.th/adro/sub/tai/th/index.php


 

สภาทนายความ 
The Law Society of Thailand
7/89 อาคาร 10 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2629-1430
Website : www.lawyerscouncil.or.th


ท่านสามารถติดต่อ ขอทราบรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรการอบรม ได้ที่ 02-589-3001

กระทรวงมหาดไทย

 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
Office of the Minister Ministry of interior
ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2222-1141-55
Website : www.moi.go.th


 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Office of the Permanent Secretary for Interior
ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2222-1141-55
Website : www.moi.go.th


 

กรมการปกครอง
Department of Provincial Administration
ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10182
โทร. 0-2221-0151 ถึง 8
Call Center : 1548
Website : www.dopa.go.th


 

กรมการพัฒนาชุมชน
Community Development Department
120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน B ชั้น 5
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210
โทร. 0-2141-6166
Website : www.cdd.go.t


 

กรมที่ดิน
Department of lands
2 ถนนพระพิพิธ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2222-6131-40
Website : www.dol.go.th


 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Department of Disaster Prevention and Mitigation
3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2243-0020-27
Call Center : 1784
Website : www.disaster.go.th


 

กรมโยธาธิการและผังเมือง
Department of Public Works and Town and Country Planning
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-4000 (พระราม 6)
โทร. 0-2201-8000 (พระราม 9)
Website : www.dpt.go.th


 

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority
30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2254-9550
Call Center : 1130
Website : www.mea.or.th


 

การประปาส่วนภูมิภาค
Provincial Waterworks Authority
72 ถ.แจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2551-1020
Call Center : 0-2551-8576
Website : www.pwa.co.th


 

การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority
อาคารสำนักงานใหญ่การประปานครหลวง
400 หมู่ 4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2504-0123
Call Center : 1125
Website : www.mwa.co.th


 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2589-0100-1
Call Center : 1129
Website : http://www.pea.co.th


 

องค์การตลาด
Marketing Organization
51/47 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2882-2303-6
Website : www.mo.moi.go.th


 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
Bangkok Metropolitan Administration
173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-2141-69
Call Center : 1555
Website : www.bma.go.th


ท่านสามารถติดต่อ ขอทราบรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรการอบรม ได้ที่ 02-589-3001