หลักสูตรอบรม เดือนมกราคม 2567

หลักสูตรอบรม เดือนมกราคม 2567

ลำดับ หลักสูตรอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม 2567
Professional Contact Center Public Training
วิทยากร สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราอบรม สำรองที่นั่ง

1

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล 
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)

สอนเทคนิคการสื่อสาร ปรับวิธีการพูด-ทัศนคติ การเจรจา จับประเด็น เพื่อสร้างความประทับใจ
- ทักษะวิธีการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการอย่างถูกต้อง โดยใช้ศิลปประยุกต์ Art & Feeling
- วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น
- มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
- อุปสรรคและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ
- ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
- วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยากให้เป็นความประทับใจ
- การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
- 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ประทับใจ
- วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
- วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
- เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
- การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการบริการ
- วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
- เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Thinking และสร้างความสัมพันธ์กับทีมงาน
- การใช้ Magic Words ด้วยทัศนคติและพลังคำพูดที่สร้างสรรค์..ที่ดีที่สุด
(ทั้งคำพูด และการเขียนตัวอักษรต่างๆ ผ่านทาง Social Media)

- ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Roleplay & Workshop
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Hotel

วันพุธที่
10 
มกราคม
2567

9.00-16.30 น

4,800

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training

ติดต่อ
ราคาพิเศษ


2

เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique)
พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย Service Mind ด้วยความเข้าใจปัญหาของลูกค้า
• พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อเรื่องร้องเรียน
• ระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียน
• เทคนิคและขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

• วิธีการการรับเรื่อง การครอบครองปัญหา และการติดต่อประสานงาน
• วิธี Wrap-up การดำเนินงาน การควบคุมเวลา
• เทคนิคการควบคุมอารมณ์ - การระบายอารมณ์
• ทักษะการบริการ..ที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ

• 40 วิธี...กับเทคนิคการแก้ไขปัญหา
• วิธีการจับประเด็น
• การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล (Case Study)
• การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจ - พอใจ และประทับใจ
• ข้อควรระวังในขณะรับเรื่องร้องเรียน
• การใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ

• ฝึกการใช้คำพูด เพื่อการประสานงานและจัดการรับเรื่องร้องเรียนอย่างได้ผล

Brainstorming & Coaching & Practice
Case Study

VDO Analysis
Roleplay & Workshop

(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Hotel


วันพฤหัสที่
11
 มกราคม
2567

9.00-16.30 น

4,800

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001


สนใจเรียน
Online
Virtual Training

ติดต่อ
ราคาพิเศษ

3

ภาวะผู้นำ และการเป็น Call Center Supervisor มืออาชีพ 
(Professional Call Center Supervisor & Leadership) 
บทบาทภาระหน้าที่ของ Call Center Supervisor ยุคใหม่
- เป้าหมายที่ท้าทายของ Call Center และทีมงาน
- ภาวะผู้นำและคุณสมบัติ..ในการดูแล Call Center
- KPI กับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน
- ความรับผิดชอบกับทักษะการควบคุมดูแล Agent  สมัยใหม่

การควบคุมดูแล Call Center และ Agent ให้บรรลุเป้าหมาย
- การจัดการ และวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
- การบริหารเวลา
- การสร้างและคัดเลือกทีมงาน Agent
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง
- การบริหารวินัย กับการสร้างความร่วมมือ
- วิธีการบริหารความเครียด และการสร้างบรรยากาศความสุขในที่ทำงาน

จิตวิทยาในการสื่อสารกับทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
- วิธีการสอนงาน, มอบหมายงาน และสั่งงาน
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center และการให้ Feedback
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง
- เทคนิคการสื่อสาร กับลูกน้องที่ขยัน กับลูกน้องที่ไม่เชื่อฟัง
- วิธีการขจัดความขัดแย้งของ Call Center
- เทคนิคการประสานงาน เพื่อให้ราบรื่น .... ฯลฯ
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center

ภาวะผู้นำกับกลยุทธ์การบริหารงาน Call Center สู่ความสำเร็จ
- Hardware Software People Process Facility
- การกระตุ้นผลการปฏิบัติงาน (Drive & Motivation Technique)
- การบริหารกฎ-ระเบียบ และบทลงโทษ
- Best Practice & Case Study
** Workshop
** Case Study & Practice

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Hotel


วันอังคารที่
16 มกราคม
2567

9.00-16.30 น

7,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

 

4

เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
Effective Telesales on Inbound & Outbound Phone)

หลักสูตรการเพิ่มยอดขาย ที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายการขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล
รายละเอียดหลักสูตร :
1.    ความสำเร็จของพนักงานขาย (Telesales & Social Media)
2.    เหตุผลที่ลูกค้า ตัดสินใจซื้อสินค้า
3.    บทบาทของ Telesales
4.    เหตุผลที่ทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จตามเป้า
5.    เคล็ดลับนักขาย รางวัลยอดเยี่ยม "Thailand Call Center Agent Award สาขา Telesales"
6.    การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงาน ทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นยอดนักขาย
7.    กลยุทธ์และเทคนิคการขายทางโทรศัพท์..ให้ได้ยอด
8.    เทคนิคการสื่อสาร การพูด การใช้น้ำเสียง สำหรับงานขายและการบริการ ให้โดนใจอย่างมีประสิทธิผล
9.    เทคนิคการรับมือกับการบอกปัด และการจัดการกับข้อโต้แย้งหรือปฏิเสธ จากลูกค้า
• การสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจให้แก่ลูกค้า ถึงแม้ไม่เคยรู้จักกัน
• โทรอย่างไร...ไม่ให้เสีย Brand
• การโน้มน้าวและการเปลี่ยนข้อโต้แย้ง ให้เป็นยอดขาย
• วิธีสังเกต วิเคราะห์พฤติกรรม-คำพูดลูกค้า แต่ละประเภท
10.    เทคนิคการสร้างแนวทางในการสนทนาและการปรับ Script  ให้น่าสนใจ
• Script เปิดการขาย เพื่อเปิดใจลูกค้า ด้วย Magic Word
• เทคนิคการถามเพื่อค้นหา-วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
• วิธีการนำเสนอขายสินค้าให้น่าสนใจ ดึงดูดใจในเวลาที่จำกัด
• การสร้างคำพูดและ วิธีการพูดเพื่อโน้มน้าว ให้ประสบความสำเร็จ
• Script มัดใจและปิดการขาย
11.    ฝึกปฏิบัติ "การเพิ่มยอดขายแบบมืออาชีพ"
ลูกค้าบน Social Media กับเทคนิคการเพิ่มยอดขายด้วยโทรศัพท์
• การเปิดการขาย การนำเสนอ การโน้มน้าว การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย
• การฟัง การตั้งคำถาม การให้ข้อมูล การขายเชิงที่ปรึกษา
• การสร้างสัมพันธ์หลังการขาย
• การเพิ่มฐานลูกค้า

Workshop - Role Playing & Practice : ฝึกการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
โดยใช้เทคนิคในการเปิดการขาย การนำเสนอ การตอบข้อโต้แย้ง
การโน้มน้าว-กระตุ้นการขาย และปิดการขาย
กิจกรรม “Build up Yourself”
มุ่งมั่นสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Hotel

วันพุธที่
17 มกราคม
2567

9.00-16.30 น

5,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training

ติดต่อ
ราคาพิเศษ

 

5

เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการขาย และการบริการ ผ่านทาง Line
Line Chat Sales & Service Technique
ความรู้ด้านงาน
สื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Line
•  Practice : ฝึกการการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
•  Workshop : ภาษาเขียน และอารมณ์และความรู้สึก

การใช้ข้อความกระตุ้น เพื่อ Up-Sale & Cross-Sales
• Case Study & Practice  : Case การสอบถาม สั่งซื้อ และการนำเสนอ

เทคนิคการตอบข้อความ เพื่อแนะนำสินค้า และเพิ่มยอดขาย

การแนะนำตัว เปิดการนำเสนอ
การจับประเด็น การจับใจความ เพื่อการนำเสนออย่างตรงจุด ตรงใจ
การใช้รูปประโยค เพื่อนำเสนอ
การใช้ข้อความ การปิดการขายและการนำเสนอ ที่ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
Case Study & Practice :

Workshop & Practice

ฝึกการตอบ Line จาก  Case ที่เกิดขึ้นจริง :
• ฝึกวิธีการตอบข้อความ ในกรณีต่างๆ ให้ลูกค้าพึงพอใจ
• ปรับเปลี่ยนและแก้ไข วิธีการสนทนา ภาษาในการตอบ Line ให้ถูกต้อง สวยงาม
• ฝึกการนำเสนอขาย การตอบข้อซักถาม การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย


อ.ขวัญเรือน กมลกลาง

อ.ขวัญเรือน กมลกลาง

Gold Orchid
Hotel


วันเสาร์ที่
27 มกราคม
2567
9.00-16.30 น

5,500

 

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training

ติดต่อ
ราคาพิเศษ

 

หลักสูตร In-House ที่จองแล้ว

         

6

เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Telesales on Inbound & Outbound Phone)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว
ธุรกิจ
Outsourcing

-

In-house
Training

จองแล้ว

 

7

จุดพลังการบริการด้วยใจและการสื่อสารสู่การบริการที่เป็นเลิศ
(Build up..Service Mind to Service Excellence Beyond Expectation)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว

-

In-house
Training

จองแล้ว