หน่วยงานภาครัฐ

กระทรวงพาณิชย์

 

กระทรวงพาณิชย์ 
44/100 ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมือง นนทบุรี 11000
โทร. 0-2507-7000
Website : www.moc.go.th


 

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
Office of the Permanent Secretary Ministry of Commerce
44/100 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5207-8; 0-2547-5227
Call Center : สายด่วนบริการข้อมูล 0-2507-8000
Website : www.ops.moc.go.th


 

กรมการค้าต่างประเทศ 
Department of Foreign Trade
44/100 ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-4771-86
Call Center : 1385
Website : www.dft.moc.go.th


 

กรมการค้าภายใน
Department of Internal Trade
44/100 ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทร. 0-2507-6111
Call Center 1569
Website : www.dit.go.th


 

กรมการประกันภัย 
Department of Insurance
44/100 ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-4602
Call Center : 1186
Website : http://www.oic.or.th


 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Department of International Trade Negotiations
44/100 ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5612
Website : www.dtn.go.th


 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
44/100 หมู่ 1 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลบางระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-4629
Call Center : 1368
Website : www.ipthailand.org


 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Trade Affairs Development
44/100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5050
Call Center : 1570
Website : www.dbd.go.th


 

กรมส่งเสริมการส่งออก
Department of Export Promotion
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ นนทบุรี 11000
โทร. 0-2507-7999
Call Center : 1169
Website : www.depthai.go.th


 

องค์การคลังสินค้า
Public Warehouse Organization
44/100 หมู่ 1 ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทร. 0-2507-5222
Website : www.pwo.co.th


ท่านสามารถติดต่อ ขอลงโฆษณาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 02-589-3001

กระทรวงพลังงาน


 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน
Office of the Permanent Secretary of Energy
17 ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2223-3344
Website : www.energy.go.th


 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Office of the Permanent Secretary
17 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2226-3815
Website : www.energy.go.th


 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Department of Mineral Fuels
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2202-3652-3
Website : www.dmf.go.th


 

กรมธุรกิจพลังงาน
Department of Energy Business
222 อาคารฐานเศรษฐกิจ ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513 8942 -9
Website : www.doeb.go.th


 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
Department of Alternative Energy Development and Efficiency
17 ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2226-2311 (4 คู่สายอัตโนมัติ)
e-mail    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.dede.go.th


 

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
Energy Policy and Planning Office
121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2612-1555
Website : www.eppo.go.th


 

บริษัท กฟผ.จำกัด (มหาชน) 
The Electricity Generating Authority of Thailand
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
โทร. 0-2436-0000
Call Center : แผนกศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2436-2599
Website : www.egat.co.th


 

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-2000
Call Center
Website : www.pttplc.com


 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
The Bangchak Petroleum Public Company Limited
210 สุขุมวิท 64 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2335-4999
Call Center : ศูนย์บริการลูกค้าบางจาก 0-2745-2440-4
Website : www.bangchak.co.th


 

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
The Energy Fund Administration Institute (Public Organization) (EFAI)
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 F ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2642-7337
Website : www.efai.or.th


ท่านสามารถติดต่อ ขอลงโฆษณาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 02-589-3001

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2505-7141
Website : www.mict.go.th


 

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2505-7370


 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center 1200
Website : www.ntc.or.th


 

กรมอุตุนิยมวิทยา
Thai Meteorological Department
เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Call Center 1182
Website : www.tmd.go.th


 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
National Statistical Office
ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2281-0333 ต่อ 1411-1412
Website : www.nso.go.th


 

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
Software Industry Promotion Agency (SIPA)
89/2 หมู่ 3 บมจ.ทีโอที อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2554-0400
Website : www.sipa.or.th


 

บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด
Thailand Post
เลขที่ 111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Call Center 1545 เรื่องร้องเรียน และ บริการ
Website : www.thailandpost.com


 

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
TOT Public Company Limited
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Call Center 1100
Website : www.tot.co.th


 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
The Communications Authority of Thailand
99 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Call Center 1322
Website : www.cattelecom.com


ท่านสามารถติดต่อ ขอลงโฆษณาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 02-589-3001

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2278-8531-32  
Website : http://om.mnre.go.th


 

สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-2789
Website : www.mnre.go.th


 

กรมควบคุมมลพิษ
Pollution Control Department
92 ซอยพหลโยธิน7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-2000
Call Center แจ้งเหตุฉุกเฉินอุบัติภัยสารเคมี 1650
Website : www.pcd.go.th


 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Department of Marine and Coastal Resources
ชั้น 4 อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ. พหลโยธิน 7
ถ. พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-2020, 0-2298-2591-2
Website : www.dmcr.go.th


 

กรมทรัพยากรธรณี
Department of Mineral Resources
ที่ตั้ง 75/10 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-6219601
Website : www.dmr.go.th


 

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
180/3 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2271-6000  
Website : www.dwr.go.th


 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Department of Groundwater Resources
ชั้น 8, 9 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 ซอย 30 ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-3900
Website : www.dgr.go.th


 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Department of Environmental Quality Promotion (DEQP)
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร.  0-2278-8444
Call Center แจ้งเหตุสิ่งแวดล้อม1310    
Website : www.deqp.go.th


 

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
National Park, Wildlife and Plant Conservation Department
61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2561-0777, 0-2579-6666
Website : www.dnp.go.th


 

กรมป่าไม้
Royal Forest Department
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2561-4292-3
Website : www.forest.go.th


 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2279-7180-9, 0-2265-6500
Website : www.onep.go.th


 

องค์การจัดการน้ำเสีย
Wastewater Management Authority
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2273-8530-39
Website : www.wma.or.th


 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (เชียงใหม่)
The Botanical Garden Organization (BGO)
Queen Sirikit Botanic Garden (QSBG)
ตู้ ปณ. 7  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  50180 
โทร. 0-5329-9753, 0-5329-8171-5
Website : www.qsbg.thaigov.net 


 

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Zoological Park Organization
71 ถนนพระราม 5 แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-2000, 0-2282-7111-3, 0-2281-9023-29
Website : www.zoothailand.org


 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)
76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2282-3243-7
Website : www.fio.co.th


 

บริษัทไม้อัดไทยจำกัด (มอท.)
Thaiplywood
เลขที่ 548 ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2744-9630-44
Website : www.thaiplywood.com 


ท่านสามารถติดต่อ ขอลงโฆษณาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 02-589-3001