เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตรการบริการ
หลักสูตรหัวหน้างาน
หลักสูตรการขาย
หลักสูตรแนะนำ

เกี่ยวกับหลักสูตร

CME Training Center
หลักสูตรดีๆ Style การสอนที่เป็น Signature การถ่ายทอดที่โดดเด่น ประสบการณ์จริงของวิทยากร เน้นคุณภาพ เข้มข้น ความรู้ใหม่ๆ เจาะลึกงานทางด้านการบริหารและการบริการโดยเฉพาะ
เนื้อหาแต่ละวิชาสอนไม่ซ้ำกัน สนุก เข้าใจง่าย ตรงประเด็น
โดยใช้เครื่องมือสื่อการสอนที่คิดค้นขึ้นเอง จึงเห็นผลถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนภายหลังการอบรมอย่างชัดเจน เหนือความคาดหมาย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง***
เพื่อยกระดับ..และก้าวสู่ระดับ Advance ที่แตกต่างของงานบริการคุณภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence Guarantee)

 หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ที่โดดเด่น เช่น
        • Service Excellence
        • Service Mind
        • Communication
        • Complaint Handling
        • Sales
        • Personality
        • Creative Thinking
        • Positive Thinking
        • Happy Workplace
        • Contact Center
        • Social Media Management

 Tips ประจำสัปดาห์
เทตนิคการบริการ

 

หลักสูตรการบริการ

หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ แบบมืออาชีพ (Service Excellence)
หลักสูตรการบริการ ที่สร้างความประทับใจลูกค้าด้วยการสื่อสารและบริการลูกค้าที่ออกมาจากใจ .. Recommended !!

หลักสูตร จุดพลังการบริการลูกค้าด้วยใจ...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)
หลักสูตรการบริการ ที่สร้างความประทับใจลูกค้าด้วยการสื่อสารและบริการลูกค้าที่ออกมาจากใจ .. Recommended !!

หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียน และประสานงานอย่างมืออาชีพ (Complaint Management & Handling Technique)
หลักสูตรที่สามารถรับมือและจัดการกับลูกค้าที่มีปัญหา ได้เป็นอย่างดี.. Recommended !!

 

หลักสูตรหัวหน้างาน

หลักสูตร Supervisor มืออาชีพ...ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
(Professional Supervisory Skill)
(How to be The Best Supervisor) ...
Recommended !!
*** หลักสูตรเข้มข้น รวมทุกเรื่องที่ Supervisor ต้องรู้และต้องทำ พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน

หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor
(Effective Coaching for Supervisor) .. Recommended !!
*** หลักสูตรที่เน้นวิธีการสื่อสารกับทีมงาน รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมขาย และการกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า
(Powerful Sales Team Management Strategic)
หลักสูตรที่เน้นกลยุทธ์การบริหาร สำหรับ ผู้จัดการร้านค้า-ผู้จัดการสาขา ที่ต้องการกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า..Recommended !!

 

หลักสูตรการขาย

หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้า..เพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า (Salesmanship)
หลักสูตรที่มีกลยุทธ์และเทคนิคดีๆ พร้อมวิธีการนำเสนอขายที่หลากหลาย...ที่ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการและซื้อเพิ่ม ..
Recommended !!

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Professional Telesales & Upsales Skill)
*** หลักสูตรการนำเสนอขายทางโทรศัพท์ ที่เน้นวิธีการเปิด-ปิดการขาย ค้นหาความต้องการลูกค้า เจรจาต่อรอง โน้มน้าว เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล..Recommended !!

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมขาย และการกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า
(Powerful Sales Team Management Strategic)
หลักสูตรที่เน้นกลยุทธ์การบริหาร สำหรับ ผู้จัดการร้านค้า-ผู้จัดการสาขา ที่ต้องการกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า..Recommended !!

 

 

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตร มารยาทและเทคนิคการบริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Effective Communication for Telephone)
หลักสูตรที่เน้นมารยาทและวิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อสร้างความประทับใจ
.. Recommended !!
หลักสูตร Happy Workplace
หลักสูตรที่สามารถสร้างความสุข สนุกในที่ทำงาน  สร้างจิตสำนึกในขณะทำงาน แรงบันดาลใจ การทำงานเป็น Teamwork ด้วยความรัก ความอบอุ่น การระบายความเครียด เสริมความรู้ด้านการบริการ และความผูกพันของพนักงานกับองค์กร .. Recommended !!
หลักสูตร Positive Thinking
หลักสูตรที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง  สร้างจิตสำนึกในขณะทำงาน ด้วยความคิดเชิงบวก
ทั้งจากพฤติกรรม การกระทำ และการคำพูด พร้อมละลายพฤติกรรม เสริมความรู้ด้านการบริการ ให้เกิดขึ้นในองค์กร .. Recommended !!

 

                                   

 

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติจาก true Coffee จัดฝึกอบรมน้องๆ true Coffee  จำนวน 8 รุ่น ในการอบรม หลักสูตร Service Mind & Effective Communication + Upsales  การบริการที่เหนือความคาดหมายและการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ทำยอดขายให้ทะลุเป้า ณ อาคารรุ่งโรจน์ Motivation Zone  ซึ่งมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเติมเต็มและวิธีการปฎิบัติต่อลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานงานบริการที่เหนือความคาดหมาย ที่เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ สาระ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน เฮฮา ความอบอุ่น พร้อมการปฎิบัติการด้วย Service Mind และเทคนิคการสื่อสาร เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ true Coffee และสร้างยอดขายให้ทะลุเป้า เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของชีวิต


หลักสูตร : การสร้างเสริม Service Mind และการบริการอย่างเหนือความคาดหมาย
(Service Mind to Service Excellence Beyond Expectation)
เป็นหลักสูตรการสนทนาและหลักสูตรการบริการ ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของ ลูกค้า การให้ความสาคัญกับเรื่องการวิเคราะห์
และใส่ใจในรายละเอียด เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการได้อย่างเหนือความคาดหมายและมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้เรียนรู้เทคนิคในการบริการ โดยเน้นการระดมสมอง ฝึกคิด วิเคราะห์
ทำกิจกรรมประยุกต์การให้บริการอย่างเป็นระบบ และ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะเข้าใจวิธีการ สร้างนิสัยอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี
สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และสามารถประยุกต์ต่อยอดความรู้ด้านการบริการได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการ แนวคิดและเทคนิคการส่งมอบบริการถึงมือลูกค้าด้วยความประทับใจ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งในด้านการบริการและการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
3. เพื่อสร้างความเข้าใจธรรมชาติ ความต้องการ ความคาดหวัง และพฤติกรรมของลูกค้า
4. เพื่อเข้าใจในเรื่องการให้บริการและขั้นตอนการให้บริการที่สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
5. เพื่อสร้างและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในเรื่องของงานบริการ
6. เพื่อเข้าใจในมาตรฐานและสร้างสรรค์บริการที่แตกต่างและโดนใจลูกค้า โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ประโยชน์ที่จะได้รับ
ได้รับเทคนิคและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
• จะได้เห็นตัวอย่างการให้บริการในมุมมองต่างๆ กว้างขึ้น
• มีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น
• ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนางานและชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
• มีพลังใจ มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น
• มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้น
• กล้าแสดงความสามารถมากขึ้น
• มีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้น
• กล้าตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะทำเป้าหมายให้บรรลุความสำเร็จ
• มีความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มผู้ร่วมงานด้วยกัน

ระยะเวลาการอบรม : 1 วัน
เวลา :  09.00 – 16.00 น.
รูปแบบวิธีการอบรม : อบรมเชิง Consult : บรรยาย, Workshop, ฝึกปฏิบัติ, Case Study

สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณไก่ :Training Manager
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-589-3001, 086-200-1122
E-mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 -----------------------------------------------

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ Service Mind  Class

รุ่นที่ 1 - 8 :  รุ่นที่ 1,5 : น้องนัท น้องโตโต้ น้องมด น้องเบญ น้องหมี น้องบอส น้องอ๊อฟ น้องพุย น้องโบว์ น้องเก๋ น้องติ๊นา น้องจ๊ะอ๋อ น้องบัน น้องปอนด์ น้องเกด น้องแอน น้องยุ้ย น้องแก็ป น้องกิ๊ก น้องแจ็ค น้องตุ้งกี๋ น้องดา และน้องเอ๋ย  : + น้องฝ้าย น้องต่าย
รุ่นที่ 2, 6 : น้องเอก น้องแหม่ม น้องกิ๊ฟ น้องกด น้องสุ  น้องกิ๊ป น้องพอล น้องนิดา น้องแอม น้องแหวว น้องเต้ย น้องโรซี่ น้องจ๊ะอ๋อ น้องเกด น้องยุ้ย น้องมน น้องสา น้องบอย น้องปุ๊ก น้องปั๊ก น้องอาร์ม น้องวัต น้องที : + น้องเนย น้องเป้ น้องจิน
รุ่นที่ 3, 7 : น้องบิ๊ก น้องจอย น้องอ้อม น้องใหม่ น้องกร น้องอีฟ น้องอ๋อม น้องกุ๊ก น้องทราย น้องปู น้องแบงค์ น้องพลอย น้องแนน น้องปุ๊ก น้องเต้ย น้องมัท น้องจ๋า น้องพลอย น้องมด  น้องเปิ้ล : 
รุ่นที่ 4, 8 : คุณคม คุณเปิ้ล น้องจอร์จ  น้องไปร์ท น้องมดแดง น้องไผ่ น้องปอม น้องเมย์ น้องเต น้องตั้ม น้องกุ้ง น้องกบ น้องแพรว น้องนุช น้องมินท์ น้องน้อง น้องติ๊ก น้องหยา น้องเบลล์  น้องเล็ก คุณตี๋ คุณหยือ : + น้องตาล น้องต้นหลิว และ Smurf Team
รักษาสุขภาพด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่นะคร้าบ ลูกศิษย์ทุกคนน่ารักมากกกกกก...  ขอให้ทะลุเป้าทุกสาขานะครับ.....ทุกคนทำได้ ชิวๆ สบายๆ ง่ายๆ ครับ