การบริการที่เป็นเลิศระดับ Premium และการบริการเหนือความคาดหมาย (Premium Services & Service Excellence Beyond Expectation) : ความรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ งานบริการ การสร้างพลังแรงจูงใจ การสร้างสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในการทำงาน  การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ การเปลี่ยนความคิดเป็นเชิงบวก เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะงานบริการลูกค้า ซึ่งมีทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร เนื่องจากพนักงานทุกคน ต้องทำหน้าที่เสมือนพนักงานต้อนรับของฝ่ายนั้นๆ ที่สามารถเป็นผู้สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้เกิดขึ้นในใจของผู้รับบริการได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัส รวมทั้งเป็นจุดที่สามารถสร้างความประทับใจอย่างเหนือความคาดหมาย และเหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าทั่วไป


วัตถุประสงค์
1.    เรียนรู้วิธีการบริการอย่างเป็นระบบ
2.    เรียนรู้วิธีการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าแบบ Premium
3.    เพื่อสร้างสรรค์และวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าระดับ Premium
4.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้เพิ่มทักษะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร    ทั้งในด้านการบริการการประสานงาน และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
5.    เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการและพัฒนาทักษะการให้บริการ
6.    เพื่อนำเอาศักยภาพที่อยู่ภายในตัวพนักงาน ออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
7.    เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ ไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

รายละเอียดหลักสูตร : "การบริการที่เป็นเลิศระดับ Premium และการบริการเหนือความคาดหมาย"
(Premium Services & Service Excellence Beyond Expectation)

การบริการระดับ Premium

        ธรรมชาติและความต้องการของลูกค้า
        Service Mind การพัฒนาทัศนคติในการขณะบริการ (Attitude Mind)
        Workshop & Case Study : กรณีตัวอย่างการบริการ (Improving Service Quality)

การพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการสื่อสาร

        บุคลิกภาพที่แสดงออก มารยาท และการวางตัวที่เหมาะสมในขณะบริการ
        หลักการสื่อสาร การใช้ประโยคคำพูดต่างๆ : เพื่อแการบริการ การโน้มน้าว เชิญชวน
        มารยาทพนักงานพึงต้องระวัง
        Practice เทคนิคการใช้น้ำเสียงสำหรับการบริการ (Individuality Tone & Voice Training)

จุดพลังสู่การบริการที่เป็นเลิศ ระดับ Premium

        ประเภทของลูกค้า วิธีการสังเกต และ ท่าทางลูกค้า
        การคิด วิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อรับรู้ เอาใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
        การจัดการและรับมือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อลูกค้าโกรธ
        Practice : การควบคุมอารมณ์ และลดความเครียด

การสร้างสรรค์งานบริการด้วย Teamwork

        เทคนิควิธีส่งมอบการบริการระดับ Premium
        กิจกรรมละลายพฤติกรรม สร้างความสามัคคี: พลังการแห่งการให้ พลังแห่งความรัก และความเอาใจใส่
        ปรับ Mindset & Attitude & Service Mind
        ปลูกฝังการจิตสำนึก การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในระหว่างการปฏิบัติงาน
        ปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการที่ออกมาจากใจ
        การสร้างทัศนคติเชิงบวก การพัฒนาความคิด และการพัฒนา EQ
        Case Study

กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม : พนักงานบริการลูกค้า

ระยะเวลาการอบรม : 1 วัน
เวลา :  09.00 – 16.00 น.
รูปแบบวิธีการอบรม : อบรมเชิง Consult : บรรยาย, Workshop, ฝึกปฏิบัติ, Case Study

สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณไก่ :Training Manager
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-589-3001, 086-200-1122
E-mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.