ในการจัดการฝึกอบรมพนักงานต่างๆ ภายในองค์กรแต่ละครั้ง บางครั้งเพื่อให้พนักงานได้รับรู้ความรู้ใหม่ๆ เทคนิคต่างๆ รวมถึงวิธีการทำงานที่แตกต่างและดีขึ้น จึงอาจจำเป็นต้องอาศัยความรู้จากวิทยากรภายนอกเข้ามา เพื่อเปิดมุมมองการทำงาน และเติมเต็ม พร้อมปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การฝึกอบรมสัมฤทธิ์ผลได้ตามวัตถุประสงค์นั้น ฝ่ายจัดการฝึกอบรม ต้องเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและภายนอก (ลูกค้า) ด้วยการสรรหาหรือกำหนดหลักสูตรและเนื้อหาขึ้นมา เพื่อทำการอบรม แก้ไข พัฒนา ปรับปรุง บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


1. ผู้จัดการอบรมต้องรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงของผู้เข้ารับการอบรมเสียก่อน และควรแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับวิทยากร หรือ Trainer เพื่อแก้ไขให้ตรงจุด
2. ในวันที่ทำการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมความพร้อมในด้านร่างกาย และจิตใจ สละเวลา ตั้งใจ สนใจ เพื่อเข้ามารับรู้สิ่งใหม่ๆ ในการอบรม
3. วิทยากร ต้องมีความสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ และชัดเจน รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีตลอดการจัดอบรม
4. การจัดการฝึกอบรม ทั้งกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ หากให้ได้ผลที่ดี ไม่ควรเกิน 20-25 คนต่อ Class เพื่อมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ ปรับปรุงแก้ไข ทำกิจกรรมกลุ่ม โดยผลการอบรมที่ได้ สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง
5. วิทยากรต้องสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ จากเรื่องที่เข้าใจยาก ให้เป็นที่จะเข้าใจได้ง่ายๆ และจดจำ นำไปปฏิบัติใช้ได้ทันที
6. ภายหลังจากการอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรม ต้องนำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยจึงจะเกิดประสิทธิผล
7. ควรมีการดำเนินการติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
8. สำหรับองค์กรที่ต้องการเชิญวิทยากรภายนอก มาเป็นวิทยากรพิเศษ ผู้จัดการอบรม ควรจะต้องศึกษา ทำความรู้จักกับวิทยากรให้ดีเสียก่อน พูดคุยถึงความต้องการที่แท้จริงในการอบรม หรือส่ง Requirement ที่ต้องการ เพื่อทำให้การอบรมที่จะเกิดขึ้นนั้น ตรงตามวัตถุประสงค์ที่สุด

บางองค์กร  จะต้องมีการเปรียบเทียบวิทยากร เพื่อคัดเลือกวิทยากรที่มาสอน ซึ่งโดยปกติแล้ววิทยากรแต่ละท่านจะมีคุณสมบัติการสอนความรู้พิเศษเฉพาะตัวและการสอนที่แตกต่างกัน เปรียบเสมือนจิตกรศิลปินวาดภาพ ดังเช่น ท่านอาจารย์เฉลิมชัยฯ ซึ่งท่านจะมีสไตล์การวาดรูปที่วิจิตร-งดงามในสไตล์ของท่านเอง ซึ่งหากองค์กรเหล่านั้น ต้องการให้ท่านวาดภาพในแบบของ ท่านอาจารย์ถวัลย์หรือท่านอื่นๆ ท่านคงจะตำหนิผู้ที่ขอเรียนเชิญท่านเข้าไปพบ.... ดังนั้น ผู้จัดการอบรม หรือคณะกรรมการคัดเลือก ในกรณีดังกล่าว ควรจะศึกษาตัวผู้สอน ประวัติผู้สอน ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่ผ่านมา Reference อ้างอิงต่างๆ ทั้งจากการบอกต่อแนะนำให้มั่นใจดีพอเสียก่อน เมื่อพิจารณาตัดสินใจได้แล้ว จึงค่อยเรียนเชิญวิทยากรเข้ามาปรึกษาพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรอบรม ให้คำปรึกษา ในการนำเสนอแนวการสอน วิธีการอบรม และมุ่งเน้นเนื้อหาที่ตรงจุด แล้วยังถือว่าเป็นการให้เกียรติ กับวิทยากรทุกๆ ท่านที่เข้าไปพบอีกด้วย 


บทความ :

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง : http://www.callcenterthailand.net/home/training-a-academy/courses.html
Update : Thursday, 5 June 2014